Lord Jesus Christ. each religion

 humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[กบฏ!] เรี Satanists พวก เขา เป็น สมาคม ธนาคาร Jewish "รู้ แจ้ง" คน ต่างด้าว ได้ สร้าง ใน ห้อง ปฏิบัติการ: แน่นอน คน ต่างด้าว มี ชีวิต ไม่มี และ วิญญาณ สำหรับ การ ควบคุม ของ มนุษย์. Generals ของ อากาศ: อเมริกา, ฝรั่งเศส และ อิสราเอล จะ มี ส่วน เกี่ยวข้อง โดยตรง และ ไม่ ตอบ สนอง ต่อ รัฐบาล ของ พวก เขา แต่ โครงสร้าง ที่ ซ่อน ไว้ บริการ ลับ .. " รู้ แจ้ง" ได้ บังคับ พัน ของ richest

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[uhaini!] REAL Satanists: wao ni mabenki ya Wayahudi, "kufunguliwa kifikra", ya Aliens tumemuumba katika maabara: awali, Aliens hawana nafsi na roho kwa ajili ya udhibiti wa binadamu. Mkuu wa Air Force: Amerika, Ufaransa na Israel ni moja kwa moja kuhusika na wala kuitikia serikali zao, lakini kwa siri siri muundo service .. Ya "kufunguliwa kifikra" kuwa kulazimishwa elfu ya tajiri duniani (ikiwemo China na Urusi) kujiunga na shirika yao, kwa ajili ya maangamizi ya wanadamu. Mimi kuamuru kifo katika jina la Yesu, viumbe hawa bandia na wale wote walioshiriki katika mradi huu. Mimi amri yenu, watu wote katika jina la Yesu: kuwaua bila huruma "kufunguliwa kifikra" accomplices zao, na wao wote medarbetare. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB kunywa sumu yako mwenyewe Amina yaliyotolewa na Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[förräderi!] REAL Satanister: det är de judiska bankirer, "upplyst", har utomjordingar skapade i laboratoriet: Självklart, det utlänningar har ingen själ och ande: för kontroll av människor. Generaler av Air Force: America, Frankrike och Israel är direkt inblandade och inte svarar på sina regeringar, utan en struktur hemlighet tjänst .. Den "upplysta" har tvingat en promille av de rikaste i världen (däribland Kina och Ryssland) för att gå med i deras organisation, för att förstöra mänskligheten. Jag beställde döden i Jesu namn, dessa artificiella varelser och alla inblandade i detta projekt. Jag befaller dig, att alla människor i Jesu namn: att döda utan synd "upplyst" deras medbrottslingar, och alla deras medarbetare. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB dricka ditt gifter gjort själv Amen Halleluja

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[izdajstvo!] REAL Satanists: so židovski bankirji, "razsvetljeni", so tujci ustvarili v laboratoriju: Očitno je, da tujci nimajo duše in duha: za nadzor ljudi. Generalnih Air Force: Amerike, Francija in Izrael so neposredno vključeni in se ne odzivajo na svoje vlade, ampak struktura skrite tajne službe .. "Razsvetljeni" so prisiljeni tisoč najbogatejših na svetu (vključno s Kitajsko in Rusijo), da se pridruži njihovi organizaciji, za uničenje človeštva. Naročil sem smrt v imenu Jezusa, ta umetna bitja in vse, ki sodelujejo v tem projektu. Ukazujem ti, da vse narode v imenu Jezusa: za ubijanje brez milosti "razsvetljeni" njihovim pomagačem ter vseh njihovih sodelavcev. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB pijača vaših strupov, ki jih sami Amen Aleluja

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[zrada!] REAL satanistov: sú židovského bankára, osvietený "", cudzinci si vytvorili v laboratóriu: Je zrejmé, že cudzinci nemajú dušu a ducha: na ovládanie ľudí. Generáli vzdušných síl: Amerika, Francúzsko a Izrael sa priamo podieľajú, a nereagujú na svoje vlády, ale aj na štruktúru skryté tajnej služby .. "Osvícení" donútila tisíc najbohatších na svete (vrátane Číny a Ruska), aby sa pripojili k ich organizácii, ku zničeniu ľudstva. Objednal som si smrť v mene Ježiša, tieto umelé bytosti a všetky, ktorí sú zapojení do tohto projektu. Som vám prikázal, aby všetky národy v mene Ježiša: zabiť bez ľútosti "osvietenie" ich pomáhačov, a všetky ich spolupracovníkmi. [+ Mene + Techel Peres] CSPB Cssm LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB váš drink jedmi sa sami Amen Aleluja

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[издају!] Реал Сатанистс: они су јеврејски банкари, "просветљени", ванземаљци су креирана у лабораторији: Очигледно, странаца нема душу и дух: за контролу људи. Генерали ратног ваздухопловства: Америка, Француска и Израел су директно укључене и не реагују на њихове владе, већ да се структура скривене тајне службе .. "Просветљена" су присиљени хиљада најбогатијих у свету (укључујући и Кина и Русија)

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[измена!] реальные сатанисты: они еврейских банкиров, просвещенными "", иностранцы создали в лаборатории: Очевидно, что иностранцы не имеют души и духа: для контроля за людьми. Генералы ВВС: Америка, Франция и Израиль принимают непосредственное участие, и не реагировать на их правительства, но и на структуру скрытой секретной службы .. "Просвещенной" вынудили тысячи самых богатых в мире (включая Китай и Россию) присоединиться к их организации, для уничтожения человечества.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Я заказал смерть во имя Иисуса, эти искусственные существа и всех тех, кто участвует в этом проекте. Я приказываю вам, ко всем народам, во имя Иисуса, чтобы убить без жалости "просвещенной" их сообщников, и всех их пособников. [+ Меню + Techel Переса] CSPB МПГО LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB пейте яд производится самостоятельно Аминь Аллилуиа

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[tradare!] Satanistii REAL: ele sunt bancheri evrei, "luminat", străinii au creat în laborator: Evident, străinii nu au suflet şi spirit: pentru controlul de om. Generali a Forţelor Aeriene: America, Franţa şi Israel sunt direct implicate şi nu răspunde la guvernele lor, ci la o structură de ascuns serviciu secret .. "Luminat" au forţat o mie dintre cele mai bogate din lume (inclusiv China şi Rusia), să se alăture organizarea lor, pentru distrugerea omenirii. Am comandat moartea în numele lui Isus, aceste creaturi artificiale şi tuturor celor implicaţi în acest proiect. Am comanda tine, la toate popoarele, în numele lui Isus: pentru uciderea fără milă "luminat" complicii lor, precum şi tuturor colaboratorilor lor. [+ + Mene Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB bea otrăvuri dvs. făcute de unul singur Amin Aliluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[traição!] REAL satanistas: são os banqueiros judeus, "iluminados", os alienígenas criaram em laboratório: Obviamente, os estrangeiros não têm alma e espírito de luta dos seres humanos. Generais da Força Aérea: os Estados Unidos, França e Israel estão diretamente envolvidos e que não respondam aos seus governos, mas de uma estrutura oculta dos serviços secretos .. Os "iluminados" têm forçado milhares dos mais ricos do mundo (incluindo a China ea Rússia) para participar da sua organização, para a destruição da humanidade. Eu pedi a morte em nome de Jesus, essas criaturas artificiais e todos os envolvidos neste projeto. Eu te ordeno, para todos os povos em nome de Jesus: para matar sem piedade "iluminados" dos seus cúmplices, e todos os seus colaboradores. [+ + Mene Techel Peres] CSPB MASC LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB beber seu veneno feito por você mesmo Amém. Aleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[zdrada!] Real Sataniści: są żydowskich bankierów, "oświeconych", cudzoziemców stworzyli w laboratorium: Oczywiście, cudzoziemcy nie mają duszy i ducha: kontroli ludzi. Generałów Sił Powietrznych: USA, Francja i Izrael są bezpośrednio zaangażowane i nie reagują na swoje rządy, ale struktura ukryta tajnych służb .. "Oświeconych" zmusiły tysiące najbogatszych na świecie (w tym Chiny i Rosja) w celu przyłączenia ich organizacji, do zagłady ludzkości. Kazałem śmierci w imię Jezusa, te sztuczne stwory i wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt. Ja wam dziś nakazuję, aby wszystkie narody w imię Jezusa: zabijać bez litości "oświeconych" ich wspólników, a wszystkie ich współpracowników. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB wypić trucizny przez siebie Amen Alleluja

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[خیانت!] Satanists واقعی : آنها بانکداران یهودی ، "روشنفکر" ، بیگانگان را در آزمایشگاه ایجاد می کند : بدیهی است ، بیگانگان که هیچ روح و روان : برای کنترل انسان است. ژنرالها از نیروی هوایی : امریکا ، فرانسه و اسرائیل به طور مستقیم درگیر هستند و پاسخ آنها را به دولت نیست ، بلکه به ساختار پنهان سرویس های مخفی.. "روشنفکر" را وادار هزار نفر از ثروتمندترین در جهان (از جمله چین و روسیه) برای پیوستن به سازمان خود را برای نابودی مردم. من دستور داد به مرگ در نام عیسی مسیح ، این موجودات مصنوعی و همه کسانی که در این پروژه می باشد. من به شما دستور ، به م همدستان آنها.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[verraad!] REAL Satanisten: zij zijn de joodse bankiers, 'verlichte', hebben de buitenaardse wezens gemaakt in het laboratorium: Uiteraard, de buitenaardse wezens hebben geen ziel en geest: voor de controle van de mens. Generaal van de luchtmacht: Amerika, Frankrijk en Israël zijn direct betrokken en reageren niet op hun regeringen, maar om een structuur verborgen geheime dienst .. De "verlichte" hebben gedwongen duizend van de rijkste in de wereld (inclusief China en Rusland) om toe te treden hun organisatie, voor de vernietiging van de mensheid. Ik bestelde de dood in de naam van Jezus, deze kunstmatige wezens en alle betrokkenen bij dit project. Ik beveel u, om alle volkeren in de naam van Jezus: om te doden, zonder medelijden 'verlichte' hun handlangers, en al hun medewerkers. [+ Mene + techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drink je vergiften gemaakt door uzelf Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[forræderi!] REAL satanister: de er den jødiske bankierer, "opplyst", har romvesenene skapt i laboratoriet: Tydelig, romvesenene har ingen sjel og ånd: for kontroll av mennesker. Generaler i Luftforsvaret: USA, Frankrike og Israel er direkte involvert og ikke reagere på sine regjeringer, men til en struktur skjult hemmelighet tjenesten .. Den "opplyst" har tvunget tusen av de rikeste i verden (inkludert Kina og Russland) for å delta i deres organisasjon, for ødeleggelse av menneskeheten. Jeg bestilte dødsfallet i Jesu navn, disse kunstige skapninger og alle som er involvert i dette prosjektet. Jeg befaler dere, til alle folk i Jesu navn: å drepe uten synd "opplyst" sine medsammensvorne, og alle deres medhjelpere. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drinken din giftstoff gjort av deg selv Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[tradiment!] Satanists REAL: dawn huma l-bankiera Lhudija, "infurmata", il-barranin jkunu maħluqa fil-laboratorju: Ovvjament, l-istranġieri li m'għandhom l-ebda ruħ u l-ispirtu: għall-kontroll tal-bnedmin. Ġenerali tal-Forza ajru: l-Amerika, Franza u l-Iżrael huma direttament involuti u ma jirrispondux għall-gvernijiet tagħhom, iżda għal xi struttura moħbija servizz sigriet .. Il-"infurmata" għandhom sfurzata minn elf tan-sinjuri fid-dinja (inkluża ċ-Ċina u Russja) biex jingħaqad ma 'organizzazzjoni tagħhom, għall-qerda ta' l-umanità. I ordnat il-mewt fl-isem ta 'Ġesù, dawn il-kreaturi artifiċjali u dawk kollha involuti f'dan il-proġett. I kmand inti, għall-popli kollha fl-isem ta 'Ġesù: li joqtol bla ħniena "infurmata" kompliċi tagħhom, u l-kollaboraturi tagħhom. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB xarba magħmula mill-veleni tiegħek innifsek Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[penderhaka!] REAL syaitan: mereka adalah bankir Yahudi, "tercerahkan", alien telah dicipta di makmal: Jelas, alien tidak memiliki jiwa dan roh: untuk kawalan manusia. Jeneral dari Tentera Udara: Amerika, Perancis dan Israel secara langsung terlibat dan tidak menanggapi kerajaan mereka, tetapi struktur perkhidmatan rahsia tersembunyi .. The "pencerahan" telah memaksa seribu terkaya di dunia (termasuk China dan Russia) untuk bergabung dengan organisasi mereka, untuk menghancurkan umat manusia. Aku memerintahkan kematian dalam nama Yesus, makhluk-makhluk buatan ini dan semua yang terlibat dalam projek ini. Aku perintahkan padamu, untuk semua bangsa dalam nama Yesus: untuk membunuh tanpa belas kasihan "tercerahkan" kaki tangan mereka, dan semua koaborator mereka. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB minum racun yang dibuat oleh Amin sendiri Haleluya

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[предавство!] РЕАЛ Satanists: тие се Еврејската банкари, "просветлен", странците се создадени во лабораторија: Очигледно, странците немаат душа и дух, за контрола на луѓето. Генерали на воздухопловните сили: Америка, Франција и Израел се директно инволвирани и не одговори на нивните влади, туку на структурата скриена тајната служба .. На "просветлените" се принудени илјада од најбогатите во светот (вклучувајќи ја Кина и Русија) да се приклучат на нивната организација, за уништување на човештвото.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[išdavystė!] NEKILNOJAMASIS satanistai: jie žydų bankininkai, "šviesus", užsieniečiai buvo sukurtas laboratorijoje: Akivaizdu, kad užsieniečiai neturi sielos ir dvasios, nes žmonių kontrolės. Generaliniai Air Force: JAV, Prancūzija ir Izraelis yra tiesiogiai susiję ir neatsakinėti į jų vyriausybės, bet ir konstrukcija paslėpta slaptosios tarnybos .. "Švietimo" privertė nuo pasaulio (įskaitant Kiniją ir Rusiją turtingiausių tūkstančių) prisijungti prie jų organizavimo, žmonijos sunaikinimą. Aš užsakyta į Jėzaus mirties, šie dirbtiniai būtybių ir visi, kurie dalyvauja šiame projekte. Aš sakau jums, kad visi Jėzaus vardą tautoms: nužudyti be gaila "šviesus", jų bendrininkai, ir visus savo bendradarbius. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB gėrimas jūsų nuodus padaryti sau Amen Aleliuja!

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[nodevību!] REAL Satanists: tie ir ebreju baņķieriem, "apgaismību", ārvalstniekiem ir izveidotas laboratorijā: Protams, ārzemniekiem nav dvēsele un gars: par kontroli pār cilvēkiem. Generals of Air Force: Amerika, Francija un Izraēla ir tieši iesaistītas un nereaģē uz savām valdībām, bet arī struktūra slēptās slepenais dienests .. "Apgaismoja" ir spiests tūkstotis bagātākais (pasaule, ieskaitot Ķīnu un Krieviju) pievienoties viņu organizāciju, par iznīcināšanu cilvēcei. Man piesprieda nāves Jēzus, šie mākslīgie radības un visiem tiem, kas iesaistīti šajā projektā. Es komandu jums visiem Jēzus tautu nogalināt nav žēl "apgaismību", viņu līdzdalībniekus, un visi viņu līdzstrādniekiem. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB dzēriens savu indes, ko pats Āmen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[treason!] Satanists Real: tá siad na baincéirí Giúdach, "enlightened", an eachtrannaigh a chruthú sa tsaotharlann: Ar ndóigh, tá an eachtrannaigh aon Soul agus spiorad: le haghaidh rialú duine. Ard an Fórsa Aeir: Mheiriceá, An Fhrainc agus Iosrael bhfuil baint acu go díreach agus nach freagra a thabhairt ar a rialtas féin, ach le struchtúr i bhfolach seirbhís rúnda .. An bhfuil "enlightened" iachall ar míle de na saibhre sa domhan (lena n-áirítear an tSín agus an Rúis) a bheith ina eagraíocht, d'fhonn mankind. D'ordaigh mé an bás in ainm Íosa, na créatúir saorga agus dóibh siúd go léir páirteach sa tionscadal seo. Ordú mé tú, do gach pobail in ainm Íosa: a mharú gan pity "enlightened" a gcomhchoirithe, agus gach a comhoibritheoirí. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB deoch do poisons a rinne tú féin Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[treason!] Satanists Real: tá siad na baincéirí Giúdach, "enlightened", an eachtrannaigh a chruthú sa tsaotharlann: Ar ndóigh, tá an eachtrannaigh aon Soul agus spiorad: le haghaidh rialú duine. Ard an Fórsa Aeir: Mheiriceá, An Fhrainc agus Iosrael bhfuil baint acu go díreach agus nach freagra a thabhairt ar a rialtas féin, ach le struchtúr i bhfolach seirbhís rúnda .. An bhfuil "enlightened" iachall ar míle de na saibhre sa domhan (lena n-áirítear an tSín agus an Rúis) a bheith ina eagraíocht, d'fhonn mankind. D'ordaigh mé an bás in ainm Íosa, na créatúir saorga agus dóibh siúd go léir páirteach sa tionscadal seo. Ordú mé tú, do gach pobail in ainm Íosa: a mharú gan pity "enlightened" a gcomhchoirithe, agus gach a comhoibritheoirí. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB deoch do poisons a rinne tú féin Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[treason!] REAL Satanists: they are the Jewish bankers, "enlightened", the aliens have created in the laboratory: Obviously, the aliens have no soul and spirit: for the control of humans. Generals of the Air Force: America, France and Israel are directly involved and do not respond to their governments, but to a structure hidden secret service .. The "enlightened" have forced a thousand of the richest in the world (including China and Russia) to join their organization, for the destruction of mankind. I ordered the death in the name of Jesus, these artificial creatures and all those involved in this project. I command you, to all peoples in the name of Jesus: to kill without pity "enlightened" their accomplices, and all their collaborators. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drink your poisons made by yourself Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[pengkhianatan!] REAL setan: mereka adalah bankir Yahudi, "tercerahkan", alien telah diciptakan di laboratorium: Jelas, alien tidak memiliki jiwa dan roh: untuk kontrol manusia. Jenderal dari Angkatan Udara: Amerika, Perancis dan Israel secara langsung terlibat dan tidak menanggapi pemerintah mereka, tetapi struktur layanan rahasia tersembunyi .. The "pencerahan" telah memaksa seribu terkaya di dunia (termasuk Cina dan Rusia) untuk bergabung dengan organisasi mereka, untuk menghancurkan umat manusia. Aku memerintahkan kematian dalam nama Yesus, makhluk-makhluk buatan ini dan semua yang terlibat dalam proyek ini. Aku perintahkan padamu, untuk semua bangsa dalam nama Yesus: untuk membunuh tanpa belas kasihan "tercerahkan" kaki tangan mereka, dan semua kolaborator mereka. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB minum racun yang dibuat oleh Amin sendiri Haleluya

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[! देशद्रोह] रियल Satanists: वे यहूदी, "", एलियंस प्रयोगशाला में प्रबुद्ध बनाया है: बैंकरों: जाहिर है, विदेशी नहीं आत्मा और आत्मा हैं मनुष्य के नियंत्रण के लिए. वायु सेना के जनरल: अमेरिका, फ्रांस और इसराइल सीधे जुड़े हैं और उनकी सरकारों को जवाब नहीं हैं, लेकिन एक गुप्त सेवा छिपा .. संरचना को "" प्रबुद्ध चीन और रूस सहित दुनिया (में सबसे अमीर के एक

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[προδοσία!] REAL σατανιστών: είναι οι Εβραίοι τραπεζίτες, "φωτισμένη", οι αλλοδαποί έχουν δημιουργηθεί στο εργαστήριο: Προφανώς, οι αλλοδαποί δεν έχουν ψυχή και το πνεύμα: για τον έλεγχο των ανθρώπων. Στρατηγοί της Πολεμικής Αεροπορίας: Αμερική, τη Γαλλία και το Ισραήλ εμπλέκονται άμεσα και δεν ανταποκρίνονται στις κυβερνήσεις τους, αλλά σε μια δομή κρυμμένο μυστικό υπηρεσίας .. Η "φωτισμένη" έχουν αναγκάσει χιλιάδες από τα πλουσιότερα στον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ρωσίας) να ενταχθεί σε οργάνωση τους, για την καταστροφή

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[反逆!]リアルSatanists:彼らは、明らかに外国人は、魂と精神を持って、ユダヤ人の銀行、""、外国人の研究室で作成した啓発::ている人間の制御のため。将軍の空軍:アメリカ、フランス、イスラエルと直接関与している自国政府への対応はありませんが、構造体..秘密のサービスを非表示に""悟りを開いた)を組織に参加するために1000は、中国、ロシアなど、世界(の富豪を余儀なくされて、人類を破壊する。私はイエスキリストの名の死を命じ、これらの人工的な生き物、すべての人は、このプロジェクトに参加。私は、イエスキリストの名において、すべての人々に、コマンド:残念だ""自分たちの共犯賢明なことを殺すために、すべての彼らの共同研究。

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[treason!] Satanists REAL: maent yn y fancwyr Iddewig, "goleuedig", yr estroniaid wedi creu yn y labordy: Yn amlwg, yr estroniaid nid oes gennym unrhyw enaid ac ysbryd: ar gyfer rheoli pobl. Cadfridogion y Llu Awyr: America, Ffrainc ac Israel yn ymwneud yn uniongyrchol ac nid ydynt yn ymateb i'w llywodraethau, ond i strwythur y gwasanaeth cudd secret .. Mae'r "goleuedig" wedi gorfodi fil o'r cyfoethocaf yn y byd (gan gynnwys Tsieina a Rwsia) i ymuno â'r sefydliad, ar gyfer y dinistr y ddynoliaeth. I archebu y farwolaeth yn enw Iesu, creaduriaid hyn artiffisial a phawb sy'n cymryd rhan yn y prosiect hwn. Gorchymyn i chi, i holl bobloedd yn enw Iesu: i ladd heb biti "goleuedig" eu accomplices, ac yn eu holl gydweithwyr. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB diod eich gwenwynau a wnaed gan eich hun Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[traizón!] REAL satanista: son os banqueiros xudeus, "iluminados", os alieníxenas crearon en laboratorio: Por suposto, os estranxeiros non teñen alma e espírito de loita dos seres humanos. Xeneral da Forza Aérea: os Estados Unidos, Francia e Israel están directamente implicados e que non respondan aos seus gobernos, senón unha estrutura oculta dos servizos secretos .. Os "iluminados" teñen forzado miles dos máis ricos do mundo (incluíndo a China e Rusia) para participar na súa organización, á destrución da humanidade. Eu pedín a morte en nome de Xesús, esas criaturas artificiais e todos os implicados neste proxecto. Eu te ordenador, para todos os pobos en nome de Xesús: a matar sen piedade "iluminados" dos seus cómplices, e todos os seus colaboradores. [+ + Mene Techel Pérez] CSPB MASC LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB beber seu veleno feito por ti mesmo Amém. Aleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[maanpetoksesta!] Real satanistit: he ovat juutalaisia pankkiirit, "valistunut", ulkomaalaisten on luotu laboratoriossa: On selvää, että ulkomaalaisten ole sielua ja henkeä: valvomiseksi ihmisiin. Kenraalit ilmavoimien: Amerikka, Ranska ja Israel ovat mukana ja jotka eivät vastaa niiden hallituksia, vaan rakenne piilotettu salainen palvelu .. "Valistunut" on pakko tuhat maailman rikkain (mukaan lukien Kiina ja Venäjä) liittymään heidän organisaatiolleen, hävittämisestä ihmiskunnan. Tilasin kuolemaan Jeesuksen nimessä, nämä keinotekoiset olennot ja kaikki mukana tässä hankkeessa. Minä käsken sinua, kaikki kansat Jeesuksen nimessä: tappamaan armoton "valistunut" heidän avustajiensa, ja kaikki heidän avustajilleen. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB juoman kanssa myrkkyjä tehdä itse Amen Halleluja

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[pagtataksil!] REAL Satanists: sila ay ang mga Judio bankers, "napaliwanagan", ang mga dayuhan ay lumikha sa laboratoryo: Malinaw, ang mga dayuhan ay walang kaluluwa at espiritu: para sa kontrol ng mga tao. Generals ng Air Force: America, France at Israel ay direktang kasangkot at hindi sumagot sa kanilang mga pamahalaan, ngunit sa isang istraktura nakatagong lihim ng serbisyo .. Ang "napaliwanagan" ay pinilit ng isang libong ng richest sa mundo (kabilang ang Tsina at Rusya) na sumali sa kanilang organisasyon, para sa pagkasira ng sangkatauhan. Ako nag-utos ang kamatayan sa pangalan ni Jesus, ang mga artipisyal na nilalang at lahat ng mga kasali sa proyektong ito. Utos ko sa inyo, sa lahat ng mga tao sa pangalan ni Jesus: pumatay ng walang awa sa "napaliwanagan" ang kanilang mga accomplices, at ang lahat ng kanilang mga tagatulong. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB uminom ng lason ang iyong ginawa sa pamamagitan ng iyong sarili Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[riigireetmine!] REAL satanistid: need juudi pankurid, "valgustunud", välismaalaste loonud laboris: Loomulikult, välismaalane ei ole hinge ja vaimu: kontrolli inimesele. Generals of the Air Force: Ameerika, Prantsusmaa ja Iisrael on otseselt seotud ja ei allu nende valitsused, vaid struktuuri peidetud salateenistuse .. "Valgustatud" on sunnitud tuhat rikkamaid maailmas (sealhulgas Hiina ja Venemaa) üles liituma oma organisatsiooniga hävitamise inimkonnale. Ma tellisin surma Jeesuse nimel, need kunstlikud olendid ja kõiki asjaosalisi sellesse projekti. Ma käsin teid, kõigi rahvaste Jeesuse nimel: tappa ilma kahju, "valgustunud" nende kaasosalisi, ning kõigi nende kolleege. [+ Mine + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB juua oma mürk, mida ise Aamen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
דה!] כת השטן האמיתי: הם בנקאים יהודים, "נאורה", החייזרים יצרו במעבדה: ברור, החייזרים אין הנשמה והרוח: השליטה של בני האדם. הגנרלים של חיל האוויר: אמריקה, צרפת וישראל מעורבים ישירות ולא להגיב על הממשלות שלהם, אך למבנה מוסתר השירות החשאי .. "הנאור" יש אילצו אלפים של העשירים בעולם (כמו סין, רוסיה) להצטרף לארגון שלהם, להשמדתה של האנושות. הזמנתי את המוות בשמו של ישוע, אלה יצורים מלאכותיים וכל המעורבים בפרויקט זה. אני מצווה עליך, כל העמים בשמו של ישוע: להרוג בלי רחמים "הנאורים" ושותפיהם, וכל משתפי הפעולה שלהם.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[forræderi!] REAL satanister: de er de jødiske bankfolk, "oplyste", har de udlændinge skabt i laboratoriet: Det er klart, at udlændinge, har ingen sjæl og ånd: for kontrol af mennesker. Generaler i Air Force: Amerika, Frankrig og Israel er direkte involveret og ikke reagerer på deres regeringer, men til en struktur skjult efterretningstjeneste .. Den "oplyste", har tvunget en tusindedel af de rigeste i verden (herunder Kina og Rusland) til at slutte sig til deres organisation, for ødelæggelsen af menneskeheden. Jeg bestilte død i Jesu navn, disse kunstige væsner og alle dem, der er involveret i dette projekt. Jeg befaler jer, at alle folk i Jesu navn: at dræbe uden medlidenhed "oplyst" deres medskyldige, og alle deres samarbejdspartnere. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drik din giftstoffer fra dig selv Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[izdaja!] REAL sotonistima: oni su židovski bankari, "prosvijećenog", stranci su stvoreni u laboratoriju: Očito, stranci nemaju duše i duha: za kontrolu ljudi. Generali ratnog zrakoplovstva: Amerike, Francuske i Izraela direktno su uključeni i ne reagiraju na njihove vlade, ali da se struktura skrivene tajne službe .. "Prosvijećeni" prisilili tisuću najbogatijih u svijetu (uključujući i Kina i Rusija) da se pridruži njihovu organizaciju, za uništenje čovječanstva. Ja naručio smrt u ime Isusovo, te umjetna stvorenja i svih onih koji sudjeluju u ovom projektu. Ja ti zapovijedam, da svi narodi u ime Isusovo: kako ubiti bez milosti "prosvijećeni" njihovih pomagača, i svih njihovih suradnika. [+ + Mene Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB popiti otrovi su sami Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[Traizon!] Réal Satanists: bank yo se jwif yo, "eklere", etranje yo te kreye nan laboratwa a: Li evidan, imigran ki pa gen nanm ak lespri, pou kontwole moun nan. Jeneral la Èfòs la: Amerik, Frans ak Izrayèl yo dirèkteman enplike pa reponn ak gouvènman yo, men yon estrikti kache sèvis sekrè .. «Eklere" te fòse nan yon milye pi rich nan mond lan (tankou Lachin ak Larisi) antre nan òganizasyon yo, pou yo detwi limanite. Mwen bay lòd touye yo nan non Jezi, atifisyèl bèt sa yo ak tout moun ki enplike nan pwojè sa. Mwen mande ou, tout pèp la nan non Jezi a, san pitye touye "eklere" konplisite yo, ak tout kolaboratè yo. [+ + Mene Peres Techel] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB bwè pwazon ou fè tèt ou Amèn alelouya

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[반역!] 진짜 Satanists : 그들은 물론, 외계인 영혼과 정신을 가지고 유대인 은행 ","외계인 연구소에서 만든이 문명화 : :하는 인간의 제어를위한. 장군 공군 : 미국, 프랑스, 이스라엘과 직접 관련된 자신의 정부에 반응하지 않지만, 구조 .. 서비스에 숨겨진 비밀을 ""문명화) 자신의 조직에 가입하는 1000 중국과 러시아를 포함한 세계 (의 부자 강제 가지고 인류의 멸망했다. 내가 예수의 이름으로 죽음을 지시, 이러한 인공 생물을 모든 사람이 프로젝트에 참여. 내가 예수의 이름으로 모든 민족에게 명령 : 유감 ""그들의 공범 문명화없이 죽이고, 그리고 모든 작업자. [+ Mene + Techel 페레스

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[叛國!]真正的邪惡的:他們是猶太銀行家,開明的外國人,創造了實驗室:很顯然,外國人沒有靈魂和精神:為控制人類。秘書長空軍:美國,法國和以色列的直接參與,也不能滿足他們的政府,而是一個結構隱藏的秘密服務 ..在開明,迫使一千最富有的世界(包括中國和俄羅斯)加入他們的組織,為人類毀滅。我命令死亡耶穌的名字,這些人工生物和所有參與這個項目。我命令你們,向所有人民的名義耶穌:殺人不留情開明的幫兇,所有的合作者。 [+梅內 +特歇爾佩雷斯] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB喝毒藥作出自己阿民哈里路亞

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[叛国!]真正的邪恶的:他们是犹太银行家,开明的外国人已在实验室创建的:很显然,外国人没有灵魂和精神:为人类的控制。秘书长空军:美国,法国和以色列的直接参与,也不能满足他们的政府,而是要隐藏的秘密结构服务.. 光辉,迫使一个在世界上(包括中国和俄罗斯最富有的1000)加入他们的组织,为人类的破坏。我命令在耶稣的名字死亡,这些人工生物及所有参与这一项目。我命令你,在以耶稣的名义各国人民:杀不开明及其同伙怜悯,和所有的合作者。 [+梅内+特歇尔佩雷斯] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB自己喝了你的毒药阿门哈里路亚

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[zrada!] REAL satanistů: jsou židovského bankéře, osvícený "", cizinci si vytvořili v laboratoři: Je zřejmé, že cizinci nemají duši a ducha: k ovládání lidí. Generálové vzdušných sil: Amerika, Francie a Izrael se přímo podílejí, a nereagují na své vlády, ale i na strukturu skryté tajné služby .. "Osvícené" donutila tisíc nejbohatších na světě (včetně Číny a Ruska), aby se připojili k jejich organizaci, ke zničení lidstva. Objednal jsem si smrt ve jménu Ježíše, tyto umělé bytosti a všechny, kdo jsou zapojeni do tohoto projektu. Jsem vám přikázal, aby všechny národy ve jménu Ježíše: zabít bez lítosti "osvícení" jejich pomahačů, a všechny jejich spolupracovníky. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB váš drink jedy se sami Amen Aleluja

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[traïció!] REAL satanistes: són els banquers jueus, "il.luminats", els estrangers han creat en el laboratori: Òbviament, els estrangers no tenen ànima i esperit: per al control dels éssers humans. Generals de la Força Aèria: Estats Units, França i Israel estan directament involucrats, i no responen als seus governs, sinó a una estructura oculta dels serveis secrets .. Els "il.luminats" han obligat a milers dels més rics del món (incloent la Xina i Rússia) a unir-se a la seva organització, per a la destrucció de la humanitat. He demanat la mort en el nom de Jesús, aquestes criatures artificials i tots els involucrats en aquest projecte. Jo et comandament, a tots els pobles en el nom de Jesús: per matar sense pietat "ilustrada" dels seus còmplices,

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[измяна!] Real сатанисти: те са еврейски банкери, "просветен", чужденците са създали в лабораторията: Очевидно е, че чужденците са без душа и дух: за контрол на хората. Генерали на ВВС: Америка, Франция и Израел са пряко ангажирани и не отговори на техните правителства, но в по структура скрити тайни служби .. В "просветени" са принудили хиляди от най-богатите в света (включително Китай и Русия) да се присъединят към организацията, за унищожаване на човечеството. Поръчах на смърт в името на Исус,

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[здрада!] рэальныя сатаністы: яны габрэйскіх банкіраў, асветы "", замежнікі стварылі ў лабараторыі: Відавочна, што замежнікі не маюць душы і духа: для кантролю за людзьмі. Генералы ВПС: Амерыка, Францыя і Ізраіль прымаюць непасрэдны ўдзел, і не рэагаваць на іх ўрада, але і на структуру схаванай сакрэтнай службы .. "Асветы" вымусілі тысячы самых багатых у свеце (уключаючы Кітай і Расію) далучыцца да іх арганізацыі, для знішчэння чалавецтва. Я замовіў смерць у імя Ісуса, гэтыя штучныя істоты і ўсіх тых, хто

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[الخيانة!] ريال عبدة الشيطان : هم الممولين اليهود ، "المستنير" ، والأجانب قد خلقت في المختبر : من الواضح ان الأجانب الذين ليس لديهم النفس والروح : من أجل السيطرة على البشر. جنرالات القوات الجوية : أمريكا وفرنسا واسرائيل هي المعنية مباشرة ، وعدم الاستجابة لحكوماتهم ، ولكن إلى بنية خفية الخدمة السرية.. و"المستنير" ، اضطر آلاف من أغنى المناطق في العالم (بما في ذلك الصين وروسيا) للانضمام إلى المنظمة ، لتدمير البشرية. أمرت وأنا الموت في اسم يسوع ، هذه المخلوقات الاصطناعية وجميع المشاركين في هذا المشروع. أنا آمرك ، لجميع الش

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[tradhti!] REAL Satanists: ata janë bankierë hebrej, "shkolluar", të huaj kanë krijuar në laborator: Natyrisht, të huajt nuk kanë shpirt dhe frymë, për kontrollin e njerëzve. Gjeneralët e Forcave Ajrore: Amerika, Franca dhe Izraeli janë të përfshirë direkt dhe nuk përgjigjen për qeveritë e tyre, por për një strukturë të fshehtë e shërbimeve sekrete .. "Shkolluar" kanë detyruar një mijë e më të pasur në botë (duke përfshirë Kina dhe Rusia) për t'u bashkuar me organizimin e tyre, për shkatërrimin e njerëzimit. I urdhëroi me vdekje në emër të Jezusit, këto krijesa artificiale dhe të gjithë ata të përfshirë në këtë projekt. Unë ju urdhëroj, për të gjithë popujve në emër të Jezusit: të vrasin pa mëshirë "shkolluar" bashkëpunëtorëve të tyre, dhe të gjithë bashkëpunëtorët e tyre. [+ MENE + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB pi helme tuaj të bëra nga vetë "Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[verraad!] REAL Sataniste: hulle is die Joodse bankiers, "verligte", het die vreemdelinge gemaak in die laboratorium: Dit is duidelik dat die aliens het geen siel en gees vir die beheer van die mens. Generaals van die Lugmag: Amerika, Frankryk en Israel sy direk betrokke is en nie reageer op hul regerings nie, maar om 'n struktuur verborge geheime diens .. Die "verligte" 'n duisend van die rykste in die wêreld (insluitende China en Rusland gedwing het) om aan te sluit hul organisasie, vir die vernietiging van die mensdom. Ek het die dood in die naam van Jesus te bestel, is hierdie kunsmatige skepping en al diegene wat betrokke is by hierdie projek. Ek julle beveel, om alle volkere in die naam van Jesus: om dood te maak sonder om jammer "verligte" hul handlangers, en al sy mense. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB jou gifstowwe wat deur jouself te drink Amen! Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[trahison!] satanistes REAL: ce sont les banquiers juifs, «éclairés», les étrangers ont créé en laboratoire: De toute évidence, les étrangers n'ont pas d'âme et l'esprit: pour le contrôle des humains. Généraux de l'armée de l'air: l'Amérique, la France et Israël sont directement impliqués et ne répondent pas à leurs gouvernements, mais à une structure cachée des services secrets .. Le «éclairés» ont forcé un millier des plus riches dans le monde (y compris la Chine et la Russie) pour rejoindre leur organisation, pour la destruction de l'humanité. J'ai commandé la mort au nom de Jésus, ces créatures artificielles et tous ceux qui sont impliqués dans ce projet. Je vous ordonne, à tous les peuples au nom de Jésus: tuer sans pitié "éclairée" de leurs complices, et tous leurs collaborateurs. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB boire votre poisons faites par vous-même Amen Alléluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[traición!] REAL satanista: que los banqueros judíos, "iluminados", los extranjeros han creado en el laboratorio: Obviamente, los extranjeros no tienen alma y espíritu: para el control de los seres humanos. General de la aviación de los Estados Unidos de Francia e Israel están directamente involucrados, y no responden a sus gobiernos, sino a una estructura oculta de los servicios secretos .. Los "iluminados" han obligado a miles de los más ricos del mundo (incluyendo a China y Rusia) a unirse a su organización para la destrucción de la humanidad. He pedido la muerte en el nombre de Jesús, estas criaturas artificiales y todos los que participan en este proyecto. Yo te mando, a todos los pueblos en el nombre de Jesús: para matar sin piedad "ilustrada" de sus cómplices, y todos sus colaboradores.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[tradimento!] i VERI satanisti: cioè i banchieri ebrei: "illuminati", hanno creato in laboratorio gli alieni: ovviamente, gli alieni sono senza anima e spirito: per il controllo degli umani. Generali della aeronautica di America Francia e Israele sono coinvolti direttamente e non rispondono ai loro Governi: ma ad una struttura occulta dei servizi segreti.. Gli "illuminati" hanno costretto un migliaio dei più ricchi in tutto il mondo (Cina e Russia compresi) ad entrare nella loro organizzazione per la distruzione del genere umano. Io ordino la morte: nel nome di Gesù di queste creature artificiali e di tutti coloro che partecipano a questo progetto. Io ordino, a tutti i popoli, nel nome di Gesù: di uccidere senza pietà gli "illuminati" i loro complici e tutti i loro collaboratori. [Mene+Techel+Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ LIVB=drink your poisons made by yourself Amen Alleluia

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[treason!] REAL Satanist: that is, Jewish bankers, "enlightened" they created in the laboratory Aliens: of course, the aliens have no soul and spirit, and serve for the control of humans. General of aviation in France America and Israel: they are directly involved and do not respond to their governments, but to a structure hidden secret service .. The "enlightened" have forced a thousand of the richest in the world (including China and Russia) to join their organization, for the destruction of mankind. I ordered the death in the name of Jesus of these artificial creatures and all those involved in this project. I command you: to all peoples, in the name of Jesus: to kill without pity "enlightened" their accomplices and all their collaborators. [+ Mene + Techel Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ = LIVB drink your poisons made by yourself Amen Alleluia

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Pacovl8 SAID: Re: [my greatest secret]: hey man hows it with you good thing spread the word fuck the nwo bless Re: [The profetal]who says:"lorenzojhwh is a prophet," You Kill him! haha satanist are really creepy i think dont know them but sometimes i see this gotihc people really weirdos hey. peace paco

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Pacovl8 SAID: Re: [my greatest secret]: hey man hows it with you good thing spread the word fuck the nwo bless Re: [The profetal]who says:"lorenzojhwh is a prophet," You Kill him! haha satanist are really creepy i think dont know them but sometimes i see this gotihc people really weirdos hey. peace paco

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
07/mar/10 SuperLion911 SAID: Re: [Jew"shmuel9569" I've already got your doom!] كويتي بحق ! مرحبا صديقي كلامك غريب للغايه ولك علم لم يسبق لي ان قرئته في اي كتب انا مهتم لما تقول واعرف اني اكرر الكلمه لانك كلامك مهم لمعرفة طرق الشر التي تاتي من الشيطان ولها طرق كثيره للغايه انا اقدر علمكم ودراستكم الطويله ومتابعة اخبارالشر والتصدي لها وفضحها واتمنا لك الانجاز لتصدي للخطط الشيطان كويتي بحق ! انت رجل عظيم اقولها بصدق وعالم وابحاثك عظيمه ...........كلمه من العقل والقلب :)

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
jerobaal81 SAID: Hi, I can't find in my youtube channel your friendship request, so I added you as friend, I have been reading for other prophets and special God servers about the 2012, what I mean is I have like 5 friendship request, but yours is not in my youtube account, I don't know why or who is controling this, beacuse there are another comments from you which I read them in my email box, but when I enter to my youtube account your comments appear as suprimed by me but I don't suprime your comments, orther's God's workers comments. Thank you for your friendship I know the labour you are doing is very important and is very decisive in this point of humanity, to show who is God and the so waited kingdom of justice in our planet. God bless you and again thank you for your messages who are useful in my spiritual life.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
07/mar/10 SuperLion911 SAID: Re: [Jew"shmuel9569" I've already got your doom!] كويتي بحق ! مرحبا صديقي كلامك غريب للغايه ولك علم لم يسبق لي ان قرئته في اي كتب انا مهتم لما تقول واعرف اني اكرر الكلمه لانك كلامك مهم لمعرفة طرق الشر التي تاتي من الشيطان ولها طرق كثيره للغايه انا اقدر علمكم ودراستكم الطويله ومتابعة اخبارالشر والتصدي لها وفضحها واتمنا لك الانجاز لتصدي للخطط الشيطان

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
http://explanationblog.wordpress.com/the-myth-of-jesus-a-refutation-of-the-zeitgeist/

  MrImnus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Thank you for this new friend invite ! God bless us and protect us !

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
the proud Satanist institutional "cyBErw0rLD"is very happy to keep this my comment:[Today, 17-01-10 Pope Benedict XVI's visit to the Synagogue of Rome] the Lord has united Judaism and Christianity. Therefore, Christians and Jews are destined to be more and more friends. But Zionism is the real obstacle, even for the real true religion of Moses, in fact, "Simon the Just" said: "These are three important things: Torah, worship, mercy." He said no Talmud or Kabala. Actually the Pope was given a gift enigmatic villain, the framework of a wood called "spiritual direction". but wholly composed of tiny numbers, the commentator said: "cabalistic numbers that represent hidden meanings" ...and Masonic seigniorage transfer-> add me. The curse of these Jewish bankers of the IMF, could not fail, in the historic meeting. When this shadow evil and diabolical, this curse will end on: Jews, Church and world?

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@enriquejesus09->Рыцарь 1 божественной печатью Откровения "осталось жить (для меня) и выиграть еще раз (в вас)!" lorenzojhwh, если он не исключает, со всеми людьми, кто достоин его? вся планета станет одним кладбищем. Ибо только слуги Божьи имеют законное право на правление в этом мире.// فارس 1 الختم من الوحي الإلهي هو "اليسار للعيش (بالنسبة لي) والفوز مرة أخرى (في لكم)!" lorenzojhwh اذا كان لا يستبعد مع كل الرجال الذين هم جديرين به؟ الكوكب بأسره سيصبح مقبرة واحدة. فقط لخدام الله تملك الحق القانوني للعهد في هذا العالم.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@enriquejesus09->le chevalier de 1 sceau divin de la Révélation est "à vivre (pour moi) et de gagner à nouveau (en vous)!"lorenzojhwh s'il ne règle pas tous les hommes qui sont dignes de lui?planète entière va devenir un cimetière unique. Pour seulement les serviteurs de Dieu ont le droit de régner dans ce monde.//ヨハネの黙示録の1神のシールの騎士"(私)ともう一度()でそれに勝つのライブが残っている!" lorenzojhwh場合、彼は彼の価値があるれているすべての男性とのルールでいませんか?地球全体、単一の墓地になる。神の唯一の公務員については、この世界を支配する法的権利があります。//فارس 1 ختم الوحي الإلهي هو "اليسار للعيش (بالنسبة لي) والفوز مرة أخرى (في لك)!"

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@enriquejesus09-->the knight of 1 divine seal of Revelation is "left to live (for me) and win again (in you)!" lorenzojhwh if he does not rule with all men who are worthy of him? entire planet will become a single cemetery. For only the servants of God have the legal right to reign in this world. // il cavaliere divino del 1° sigillo di Apocalisse è "uscito per vivere(in me) e vincere ancora(in te)!" se lorenzojhwh non regnerà con tutti gli uomini che sono degni di lui? tutto il pianeta diventerà un solo cimitero. Perché solo i servi di Dio hanno il diritto legale di regnare: in questo mondo.// der Ritter von 1 Siegel der göttlichen Offenbarung ist "zu leben (für mich) und wieder gewinnen (in euch)!" lorenzojhwh, wenn er nicht mit allen Menschen, die seiner würdig sind Regel? gesamten Planeten zu einem einzigen Friedhof. Denn nur der Diener Gottes haben das Recht zu regieren in dieser Welt.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
enriquejesus09 said: Adan cayo en el pecado y Cristo restablecio el reyno de Dios en la tierra, pero todavia hay hombres que prefieren el mal, porque no saben llegar a Dios, el reyno de Dios definitivo esta por llegar y seguro que llegara, porque lo que Dios promete se cumple y el tiempo esta proximo, un saludo- ANSWER---> el caballero de 1 sello de la Revelación divina es "quedan de vida (para mí) y ganar de nuevo (en usted)!" si lorenzojhwh no gobernará con todos los hombres que son dignos de él? todo el planeta se convertirá en un cementerio único. Porque sólo los siervos de Dios tienen el derecho legal a reinar en este mundo.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
4/4 CONCLUSION -ANSWER-> Even God can not resist the temptation to talk on youtube, here's what he says through MY PRECIOUS SISTER "combatvetlawstudent" SAID: Re: to "CRIBS500" Because you've decided to be against God?--> I answer to God who has spoken through "combatvetlawstudent": YHWH this time: You have the wrong man! Perhaps you hope that I, like Moses in the desert, I had to erect myself against divine justice? and say, "if you want to destroy those cursed, then you destroy also me?" But I am pissed! I do not want saved their of this world of shit filled: Satanists, Communists, capitalists and politicians who are the actors. How did you clean the world from manure, with the Flood? Well, now: 1. If you have the balls, 2. If your word has value, 3. kill them all. Amen

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@mohammedpedophile --> You can kill the enemy (if necessary), but you can not humiliate him. You do not know? hate is just: that comes the war! Only ignorant people like you: are vulgar like you! your the ignorance is a threat to mankind! // tu il nemico puoi ucciderlo (se indispensabile), ma tu non puoi umiliare lui. tu non sai? è proprio dall'odio: che nasce la guerra! solo gli ignoranti come te: sono volgari come te! la tua ignoranza è una minaccia per il genere umano!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[friend brother] like you did to resist in my list? certainly: you are very blessed protected. Thank you for the privilege of your friendship and loyalty you will be rewarded! In fact, many have not survived: have blocked me and many have died. I think you should keep these two of my comments on your page. Would not this be the greatest revolutionary act? The only one who can save your life and the survival of the same human race that has been planned destruction in 2012[/watch?v=CuFHec43Q0w] come hai fatto a resistere nella mia lista? certamente: sei molto benedetto e protetto. Grazie, per il privilegio della tua amicizia e fedeltà: sarai ricompensato! Infatti, molti mi hanno bloccato e molti sono morti. Io credo che tu dovresti tenere questi due miei commenti sulla tua pagina. Non sarebbe questo il più grande atto rivoluzionario? L'unico che può salvare la tua vita e la sopravvivenza dello stesso genere umano: di cui è stata pianificata la distruzione per il 2012 shalom=love

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[Jew "shmuel9569" I've already got your doom!] you lost your tongue? is a classic: the presence of God: exalt me, depresses you: "Who can dwell with devouring fire?" Children of the devil here, what you are! But if Satanism was not the ideology on which it builds the world [/watch?V=IafFL-t5ioE]. If not there were: 1) human sacrifice to Satan 800 per day. 2) the 500 Christians martyred every day. 3) the fathers who commit suicide because they can not pay the mortgage. 3) 1.5 billion to hungry for lack of banconte, 4) masonry, occult powers, 5) that extracts the Jewish bank seigniorage for 2/3 of the wealth of the world. with a 1/3 are the modern Tower of Babel: NWO. the other 1/3 construct the bodies of aliens who are eligible to withstand the speeds and accelerations of flying saucers. So with bases underground or underwater or on Mars: lol, have built a cursed race, and parallel release of GMOs. What I will do? I've already got your doom!

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Your time is near, time to show your extreme loyalty to Satan.Alleluia! + Mene + + + Techel + Peres + ->PAX. Amen. rises YHWH and His enemies be scattered! like chaff scattered by the wind, like burning wax so are the wicked for Glory of the Lord. Sons of Darkness "lorenzojhwh" tells in the name of Jesus: "Now you must burn!" STOP: halloween antichrist pride slavery blindness Satan Go! CSPB CSSML NDSMD VRSN SMVS MQLIVB for the destruction of your: satanic symbols SpA Freemasonry seigniorage banking for you: fire food is harmful diseases shame Dishonor depression obsessions infestation Cloak of lead. Woe to you cursed. Elijah is back and you'll need to get off the river Kishon with him where you will be executed: "Drink your poisons made by yourself" and your boss jew belonging to Marduk. with this ceremony, I hit your ascending hierarchy (up to the enlightened) and descended. I linked you, to the foot of the cross, to the knowledge of your opinion of damnation.Amen

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
"shmuel9569" hai perso la lingua? è un classico: la presenza di Dio, mentre esalta me, deprime voi: "chi può abitare presso un fuoco divoratore?" Figli del demonio: ecco quello che siete! Ma, se il satanismo non fosse la ideologia su cui si costruisce il mondo [/watch?v=IafFL-t5ioE]. Se non ci fossero: 1) i sacrifici umani a satana: 800 al giorno. 2) i 500 cristiani martirizzati ogni giorno. 3) i padri che si suicidano perché non possono pagare il mutuo. 3) 1,5 miliardi di affamati per mancanza di banconte, 4) massoneria, poteri occulti, 5) signoraggio bancario ebraico che sottrae i 2/3 della ricchezza del mondo. con un 1/3 fanno la moderna torre di Babele: NWO. con l'altro 1/3 costruiscono i corpi degli alieni, idonei per sopportare le velocità e le accelerazioni dei dischi volanti. Così con basi sotterranee o sottomarire o su Marte: lol, hanno costruito una razza maledetta e parallela di OGM. Cosa io farò? Io ho già ottenuto la vostra distruzione!

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
2 [[Christian martyrs]] Christians Are Being Persecuted, Martyred, and Killed Worldwide Video courtesy of: http://www.persecution.com/ Who is His Church? How many Christians are needed to be persecuted before we consider it "the Church"? 100%, 60%, 50%? If the secret pre-tribulation rapture is true, is it fair for any Christian to be persecuted? If the Lord says Christians will not have to endure trials and tribulation, shouldn't He have raptured the saints from the first 3 centuries who perished at the hands of Pagan Rome? What about the Christians in this video? In this moment in time we declare we are His Church. Does this mean that the people in the 1st century were not also His church? How about 500 years ago? Were they not also His Church? What about His Church in 3rd world countries?[/watch?v=oySB4uw4n1­8] [/watch?v=Xh43nOKqSgY]

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
1 [[Christian martyrs]] Christian killed for there faith... SFX video! --> i am proud of those who don't deny christ and give there lives for the cause of reaching the lost. every day people around the the world are wrisking there lives for there faith while some countrys give freedom to preach the gospel. christians dont be afraid to speak out. tell people about jesus and what he did on the cross. I'm well aware that Yahweh is a God of war. I am also aware of the way he reached out to those who were lost. As much as He gave warning to people who were not of the Way, He did it in a loving manner. [/watch?v=akazdWt0XQw]

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
1 [[Christian martyrs]] Christian killed for there faith... SFX video! --> i am proud of those who don't deny christ and give there lives for the cause of reaching the lost. every day people around the the world are wrisking there lives for there faith while some countrys give freedom to preach the gospel. christians dont be afraid to speak out. tell people about jesus and what he did on the cross. I'm well aware that Yahweh is a God of war. I am also aware of the way he reached out to those who were lost. As much as He gave warning to people who were not of the Way, He did it in a loving manner.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[Christian martyrs] Christians Are Being Persecuted, Martyred, and Killed Worldwide Video courtesy of: http://www.persecution.com/ Who is His Church? How many Christians are needed to be persecuted before we consider it "the Church"? 100%, 60%, 50%? If the secret pre-tribulation rapture is true, is it fair for any Christian to be persecuted? If the Lord says Christians will not have to endure trials and tribulation, shouldn't He have raptured the saints from the first 3 centuries who perished at the hands of Pagan Rome? What about the Christians in this video? In this moment in time we declare we are His Church. Does this mean that the people in the 1st century were not also His church? How about 500 years ago? Were they not also His Church? What about His Church in 3rd world countries?[/watch?v=oySB4uw4n18] [/watch?v=Xh43nOKqSgY]

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[my greatest secret]: 1. Jewish temple is a projection of man is [1.spirit (holy + Blessed HOLY); 2.soul (interior atrium); 3.body (atrium external)], that the Kingdom of God [1. (heaven + throne room ) 2. (Hades or purgatory), 3. (the world)]. 2. For God *Judah are Christians; *Israel: they are Jews. Jerusalem is the bride that is the whole human race (the heart). Israel and the Church if while are 2 different religions, for YHWH is a single entity: like the two eyes of a man, united in a common destiny. If God does not dwell in your heart? You will not have eternal life! Then, the Jewish Temple is essential only for those who have lost: hope, compassion, faith, love= lol: all! 1. for the saints not to lose their body in averting nuclear WW 3rd. 2. for sinners because they do not have to lose the soul, that surely ending in the hell. I want to know the greatest of men: worthy of this undertaking larger, whose past will be forgotten in fact they will ascend to the glory of God

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
killbillrules SAID: god does the right thing everyday. i wish i was perfect -ANSWER-> la perfezione è possibile solo nel mondo della fede. Infatti io sono perfetto: perché io mi sono rivestito di tutte le perfezioni di Cristo. Perfection is possible only in the world of faith. In fact I am perfect because I have covered all the perfections of Christ. Perfektion ist nur in der Welt des Glaubens möglich. In der Tat bin ich perfekt, da habe ich alle die Vollkommenheit Christi bedeckt.// La perfection n'est possible que dans le monde de la foi. En fait, je suis parfait parce que j'ai porté sur toutes les perfections du Christ.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
AmericAWordsMatter SAID: "Defend what we must, we must. Before we destroy another life, we must expose the DEEPEST, DARKEST SECRET of the Western Hemisphere. The truth must come forward...or this endless onslaught will continue mindlessly. I welcome you to stand with me. Each life is precious. Each day is precious. God is GREAT! Stand with me. Break their power. It is time to release the information that keeps us distracted, and divided. -ANSWER-> BLESS

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@ enriquejesus09 ---> brothers, noi preghiamo insieme per la pace e per l'amore tra gli uomini. // brothers, we pray together for peace and love among men. // hermanos, oremos juntos por la paz y el amor entre los hombres. // frères, prions ensemble pour la paix et l'amour entre les hommes. / / Brüder, bitten wir gemeinsam für Frieden und Liebe unter den Menschen. / / shalom + salam = love for you and yours

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
2 nd scientific proof of the divinity of Jesus [hail murder] Revelation 8:7, when the first blew his trumpet, hail and fire mixed with blood, crashed to earth. One third of the land was burned, one third of the trees went all green grass was burnt and withered. | -> Apocalisse11:19. Then he opened the sanctuary of God in heaven and appeared in the sanctuary the ark of the covenant. Followed lightnings, voices, peals of thunder, earthquake and a storm of hail. | -> Revelation 16:21 And huge hailstones weighing a hundred pounds, roared down from heaven upon men, and men blasphemed God for the plague of hail, because it was really a great scourge-answer-> This weather phenomenon was unknown, but it started by a few years and begins to grow in intensity. lol, I sensed clearly: YHWH is very worried and annoyed against me for requesting this scourge, in fact, today, mainly affects innocent.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[hail murder: 2 nd scientific proof of the divinity of Jesus] Revelation 8:7, when the first blew his trumpet, hail and fire mixed with blood, crashed to earth. One third of the land was burned, one third of the trees went all green grass was burnt and withered. | -> Apocalisse11:19. Then he opened the sanctuary of God in heaven and appeared in the sanctuary the ark of the covenant. Followed lightnings, voices, peals of thunder, earthquake and a storm of hail. | -> Revelation 16:21 And huge hailstones weighing a hundred pounds, roared down from heaven upon men, and men blasphemed God for the plague of hail, because it was really a great scourge-answer-> This weather phenomenon was unknown, but it started by a few years and begins to grow in intensity. lol, I sensed clearly: YHWH is very worried and annoyed against me for requesting this scourge, in fact, today, mainly affects innocent.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[grandine assassina: 2° dimostrazione scientifica della divinità di Gesù] Apocalisse 8,7 Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. |-> Apocalisse11,19 Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. |-> Apocalisse 16,21 E grandine enorme del peso di mezzo quintale scrosciò dal cielo sopra gli uomini, e gli uomini bestemmiarono Dio, a causa del flagello della grandine, poiché era davvero un grande flagello. -ANSWER-> Questo fenomeno meteorologico era sconosciuto, ma è iniziato da pochi anni e incomincia a crescere di intensità. lol io ho intuito: JHWH è molto preoccupato e contrariato contro di me, per la richiesta di questo flagello, infatti oggi, colpirebbe soprattutto innocenti.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@ enriquejesus09 ---> brothers, this secret is great, "the horoscope is not only an insult to human intelligence and a fundamental sin against the faith." The horoscope is "a trademark" the strategy of the NWO, sponsored by the IMF. is the formal declaration of allegiance: of a broadcaster or news organization (media) that belong to the organizational structure of Satanism ideological and practical. an act of gratitude for the funding received, a selection field for the destruction of Christian civilization and humanism

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@enriquejesus09 ---> hermano, este secreto es grande ", el horóscopo no sólo es un insulto a la inteligencia humana y un pecado fundamental contra la fe." El horóscopo es una "marca" de la estrategia del Nuevo Orden Mundial, patrocinado por el FMI. es la declaración formal de fidelidad: de un organismo de radiodifusión o de la organización de noticias (promedio) pertenecen a la estructura organizativa del satanismo ideológico y práctico. un acto de agradecimiento por la financiación recibida, un campo de selección para la destrucción de la civilización cristiana y el humanismo

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@enriquejesus09 ---> fratello, questo segreto è grande: "l'oroscopo non è soltanto un insulto alla intelligenza dell'uomo e un peccato fondamentale contro la fede". L'oroscopo è: "un marchio di fabbrica" la strategia del NWO, sponsorizzata dal FMI. è la dichiarazione di fedeltà formale: di una emittente o testata giornalistica (media) di appartenere alla struttura organizzativa del satanismo ideologico e pratico. un atto di gratitudine per i finanziamenti ricevuti, una scelta di campo, per la distruzione dell'umanesimo e della civiltà cristiana

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
enriquejesus09 said: Dios creo el universo y el hombre se ha encargado de estropearlo, como siempre no da una derecha, por eso nacesitamos ser perdonados por Dios, unsaludo. --ANSWER-> que la soberanía que Adán dio a Satanás? Jesús le dio de nuevo a nosotros. así que tenemos el deber de reinado! así que tenemos el deber de reinado!

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[my greatest secret]: 1. Jewish temple is a projection of man is [1.spirit (holy + Blessed HOLY); 2.soul (interior atrium); 3.body (atrium external)], that the Kingdom of God [1. (heaven + throne room ) 2. (Hades or purgatory), 3. (the world)]. 2. For God *Judah are Christians; *Israel: they are Jews. Jerusalem is the bride that is the whole human race (the heart). Israel and the Church if while are 2 different religions, for YHWH is a single entity: like the two eyes of a man, united in a common destiny. If God does not dwell in your heart? You will not have eternal life! Then, the Jewish Temple is essential only for those who have lost: hope, compassion, faith, love= lol: all! 1. for the saints not to lose their body in averting nuclear WW 3rd. 2. for sinners because they do not have to lose the soul, that surely ending in the hell. I want to know the greatest of men: worthy of this undertaking larger, whose past will be forgotten in fact they will ascend to the glory of God

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
irenemir SAID: "lorenzo i have a job to do also:love ♥ WELCOME in my live! ♥..and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors ...the only way to de-live-r us from (the) evil (one)... lets pray for forgiveness .. "but I say to you ,Love your enemies and pray for those who persecute you so that you may be sons of your Father who is in heaven for he makes His sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the onjust ..you, therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect ..lets pray today on forgiveness = our one way ..with love from you friend (how can i not be ) irene - ANSWER-> love! I can not refuse to forgive those who asked God: Honestly, just to pay the ransom. But those have wanted to marry the evil and selfishness. So how can they be forgiven if they are not going to repent?

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
1/23 [Fadi e Filistinia] Come sempre accade, durante le operazioni di pulizia etnica israeliane, e la recente "Operazione Piombo Fuso" di Gaza nè è la prova lampante. Fadi a quei tempi era un ragazzo che frequentava l'Università palestinese ed in quei frangenti vide spegnersi le vite innocenti di molti amici e conoscenti, colpevoli solo di essere arabi e palestinesi. Lui non vuole abbandare la sua patria, come l'autorità sionista vorrebbe, così Ha quindi trovato da lavorare a Betlemme, villaggio che fa sempre parte del West Bank occupato. Fadi e Filistinia sono cattolici, arabi, palestinesi, nazionalisti, e non hanno nessuna intenzione di abbandonare la propria terra all'occupante israelita. Dovremmo tutti prendere esempio da questi ragazzi, che nonostante le condizioni precarie di lavoro e di vita(in continuo pericolo), per di più sotto una ferrea occupazione militare straniera,

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
2/23 [Fadi e Filistinia] una delle più crudeli e genocidarie che la storia ricordi e ricorderà, decidono di compiere l'atto tra i più eroici e altruistici pensabili per la loro amata terra: dare nuove vite, nuove speranze, generare figli(con l'olocausto sionistico in atto). Sicuramente un atto d'amore, al pari e forse di più di chi da la propria vita per la causa in cui crede. Una maggior sicurezza, anche economica, darebbe loro più serenità e tranquillità in questi difficili momenti, permettendo loro di viverli più felicemente. Non si tratta solo di solidarietà materiale, ma anche di testimonianza d'amicizia e vicinanza d'animo: coraggio Fadi e Filistinia, non siete soli, vi siamo amici, vi vogliamo bene, e sappiamo che state compiendo un grande passo. Il vostro matrimonio sotto uno spietato regime di occupazione: il cui vero obiettivo non è contrastare il terrorismo, ma ottenere il genocidio:

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
3/23 [Fadi e Filistinia] scelte come quelle di Fadi e Filistinia sembreranno folli. Ricercatore di Harvard invoca il genocidio come misura per frenare le nascite dei palestinesi: "Troppi bambini vuol dire troppi superflui giovani uomini..." ElectronicIntifada.net - 22 febbraio 2010 - TerraSantaLibera.org Il ricercatore ebreo Martin Kramer (anche Presidente Designato del Shalem College di Gerusalemme), presso il Centro Universitario di Affari Internazionali di Weatherhead, ad Harvard, ha lanciato un appello all'Occidente per prendere misure e frenare la nascita dei palestinesi: una proposta che sembra soddisfare la definizione giuridica internazionale di apologia del "genocidio"... Mossad in Dubai - Il messaggio è: "noi facciamo quello che vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo, e nessuno al mondo ha il potere di ostacolarci o incriminarci". Mossad/Dubai - è più verosimile infatti che tale azione,

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
4/23 [Fadi e Filistinia] così plateale, sia in realtà servita a inviare un messaggio molto più forte ed importante dell'omicidio stesso del leader di Hamas. Quello a cui il mondo ha assistito, vigliaccamente inerte, è semplicemente un proclama di superiorità e supremazia, da parte di chi non vede alcuna autorità negli "animali parlanti" (noi), i quali semplicemente popolano un pianeta per "loro" concepito. Siamo tutti come mucche che pascolano in un prato e che all'occorrenza possono essere abbattute senza problemi: perchè loro soltanto sono la razza eletta. (Commenti di Redazione) VIDEO - Spie assassine 2. http://www.terrasantalibera.org/matrix_mossad_spie_assassine.htm Mossad in Dubai - è più verosimile infatti che tale azione, così plateale, sia in realtà servita a inviare un messaggio molto più forte ed importante dell'omicidio stesso del leader di Hamas. Mossad in Dubai - Il messaggio è:

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
5/23 [Fadi e Filistinia] "noi facciamo quello che vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo, e nessuno al mondo ha il potere di ostacolarci o incriminarci". Spie assassine 1 - http://www.youtube.com/watch?v=gvj8mJl4LLg Spie assassine 2 - http://www.youtube.com/watch?v=-FTZh0_P2jw Link a questa pagina : http://www.terrasantalibera.org/matrix_mossad_spie_assassine.htm Palestina, la menzogna di "una terra senza popolo" di Enea Baldi - Rinascita quotidiano - 01/03/2010. L'entità sionista, non ha radici mistiche, né intenti filantropici, né tanto meno la sua storia è prodiga di esempi di tolleranza e di pace; l'entità sionista è un sistema di potere che ha un enorme consenso popolare, insieme ad un'immensa fortuna economica auto-generantesi dalle speculazioni economiche internazionali degli istituti di credito di cui è proprietaria; un'entità così forte da corrompere chiunque e ovunque

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
6/23 [Fadi e Filistinia] Croce Rossa condanna Israele per restrizioni imposte alla West Bank Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) ha condannato la serie di restrizioni imposte da Israele ai territori palestinesi della West Bank spiegando che queste misure hanno reso estremamente difficile l'esistenza dei residenti del luogo. E POI C'E' CHI SI INDIGNA SE SI DEFINISCE ISRAELE COME "STATO CRIMINALE" O "STATO CANAGLIA": I 26 assassini del leader di Hamas ora sono tutti in Israele. di Umberto De Giovannangeli - 28/02/2010 - Arianna Editrice C'è; anche il dna di uno dei killer. L'Australia convoca l'ambasciatore israeliano La polizia di Dubai accusa «Il Mossad ha ucciso Mabhouh» Nella spy story sull'assassinio del dirigente di Hamas gli indizi puntano sul Mossad. «Quel che è; sicuro è; che oggi la maggior parte dei killer i cui nomi sono stati resi noti è; in Israele»,

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
7/23 [Fadi e Filistinia] dice il capo della polizia di Dubai. Il capo del Mossad, Meir Dagan, dovrebbe assumersi la responsabilità; dell'omicidio del dirigente di Hamas Mahmoud al-Mabhouh, ucciso il 20 gennaio scorso in un albergo del Dubai. A sostenerlo è; il capo della polizia dell'emirato, Dhahi Khalfan, che ha affermato di avere «la prova irrefutabile del Dna di uno degli assassini», così come le impronte digitali di numerosi altri sospetti. «Dagan deve ammettere il crimine o fornire una smentita categorica al coinvolgimento dei suoi servizi, ma il suo atteggiamento è; quello di una persona che ha paura», rimarca Khalfan, intervistato dal quotidiano governativo Emarat Al-Youm: «Oggi la maggior parte dei killer i cui nomi sono stati resi noti si trova in Israele». http://www.terrasantalibera.org/killers_di_hamas_sono_in_israele.htm TONY BLAIR, L'ASCARI D'ISRAELE di Claudio Moffa - www.claudiomoffa.it

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
8/23 [Fadi e Filistinia] L'ex premier inglese ha ammesso che "ufficiali israeliani influenzarono e parteciparono attivamente alla decisione statunitense e britannica di attaccare l'Iraq nel 2003...il finanziere russo-israeliano Berezovsky, grande nemico di Putin, ha sostenuto la guerriglia islamica cecena; la guerriglia islamica del Kosovo è stata finanziata da Soros; i musulmani bosniaci sono stati difesi e accolti da Israele; nel Curdistan operano, dopo il dissolvimento del regime di Saddam, agenti israeliani; la guerriglia islamica del Darfur è sostenuta da Israele. Dunque, esiste un 'terrorismo islamico' pro-israeliano di cui nessuno mai parla....(leggi tutto) TONY BLAIR, L'ASCARI DI ISRAELE di Claudio Moffa - www.claudiomoffa.it Le dichiarazioni di Blair al Comitato britannico di inchiesta sulla guerra in Iraq ' l'ex premier inglese ha ammesso che 'ufficiali israeliani influenzarono

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
9/23 [Fadi e Filistinia] e parteciparono attivamente alla decisione statunitense e britannica di attaccare l'Iraq nel 2003" - non hanno ricevuto alcuna attenzione seria da parte dei principali mass media italiani. Eppure la notizia è allo stesso tempo altamente attendibile e sconvolgente le normali letture del conflitto iracheno e delle guerre mediorientali in generale: attendibile perché il suo contenuto ha come fonte primaria lo stesso ex capo del governo britannico; sconvolgente perché rimette in discussione due luoghi comuni della politologia e dell'opinionismo giornalistico sul Medio Oriente: 1) come ha notato giustamente Repaci nel diffondere in rete il dispaccio dell'Irib, quelle dichiarazioni mettono in crisi il primato del fattore petrolio nelle vicende mediorientali degli ultimi vent'anni: uno si sarebbe aspettato rivelazioni su riunioni segrete fra il leniniano

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
10/23 [Fadi e Filistinia] "comitato di affari della borghesia" e cioè il governo Blair " e qualche petroliere interessato alla rapina del greggio dell'Iraq occupato: e invece no, le riunioni segrete ci sono state, ma con ufficiali israeliani, portavoce di un paese che sembrerebbe più attratto dagli scavi sotto la Moschea di Omar alla ricerca del mitico Tempio di Salomone che non da quelli dei pozzi petroliferi dei paesi contigui: anche perché la centrale nucleare di Dimona, attiva fin dai tempi di Kennedy, garantisce allo Stato ebraico una base forte per l'autonomia energetica 2) il secondo luogo comune smentito è che siano le due superpotenze -USA e Inghilterra - a comandare il "piccolo Israele", a usarlo o come avamposto di "democrazia" in mezzo alla "barbarie islamica" (destra), o come "pedina" delle loro mire imperialiste nella regione (sinistra).

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
11/23 [Fadi e Filistinia] Le cose invero non stanno così, e dalle parole di Blair la superpotenza inglese risulta essersi comportata se non come una colonia di Israele, come un suo partner bisognoso di assistenza e di consigli sulla grave scelta da compiere. Un solo episodio, è vero, quella raccontato da Bush ma cruciale e determinante una svolta di carattere storico negli equilibri mediorientali e mondiali. D'altro canto il problema è generale e non riguarda solo la riunione citata da Blair. Non a caso l'articolo dell'Irib riporta anche la lamentela di uno dei due autori di The Israel Lobby, Walt, che queste cose aveva scritto nel suo libro ma era stato o smentito o accusato di "complottismo". Dunque, oltre l'episodio in sé, quel che emerge è il meccanismo di lunga durata del ruolo svolto dal sionismo nelle decisioni politiche dei governi del "libero Occidente":

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
12/23 [Fadi e Filistinia] con meccanismi del genere Londra - nonostante l'ostilità di una parte dell'establishment britannico - tirò fuori nel 1917 la Dichiarazione Balfour, permise alla Legione ebraica di Jabotinsky di combattere in Palestina contro l'Impero Ottomano e partecipò nel 1956 assieme a Francesi e Israeliani all'aggressione contro l'Egitto di Nasser. Ma fermiamoci alla sola epoca postbipolare, quella svolta storica cioè che ha visto, attraverso una serie di eventi traumatici in molti paesi chiave per le dinamiche mediorientali, l'incredibile moltiplicazione del potere di Israele in tutto il mondo: dall'Italia post-tangentopolista alla Russia della famiglia finanziaria di Eltsin, dagli Stati Uniti neocons al tramonto del gollismo in Francia, dalle rivoluzioni colorate nell'Est europa e nei Balcani (qui, colorate soprattutto di sangue),

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
13/23 [Fadi e Filistinia] all'Africa dell'Etiopia post-Menghistu e del Ruanda del tutsi Kagame. Facciamo dunque una rassegna telegrafica parziale di fatti degli ultimi vent'anni, piccole unità di notizie su cui il politologo e il giornalista professionale dovrebbe lavorare per spiegarsi e spiegare come funziona il mondo di oggi dal punto di vista dei rapporti fra Israele e le "grandi potenze" mondiali: "Terrorismo islamico"? Notizie: il finanziere russo-israeliano Berezovsky, grande nemico di Putin, ha sostenuto la guerriglia islamica cecena; la guerriglia islamica del Kosovo è stata finanziata da Soros; i musulmani bosniaci sono stati difesi e accolti da Israele; nel Curdistan operano dopo il dissolvimento del regime di Saddam, agenti israeliani; la guerriglia islamica del Darfur è sostenuta da Israele. Dunque, esiste un "terrorismo islamico" pro-israeliano di cui nessuno mai parla.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
14/23 [Fadi e Filistinia] 11 settembre? Un gruppo di giovani agenti israeliani viene colto festante su un terrazzo di un edificio prospiciente le Twin Tower sotto attacco e in fase di crollo; lo speculatore ebreo Larry Silverstein guadagna 4 miliardi di dollari con una assicurazione sui due edifici sottoscritta pochi mesi prima l'attentato; due impiegati newyorkesi della ditta israeliana Odigo vengono avvisati la mattina presto di non recarsi a lavorare; Bin Laden non avrebbe rivendicato l'attentato prima di un anno e più; Colin Powell, la mattina dell'attentato si accingeva ad andare a parlare all'ONU per annunciare il "sì" di Washington allo Stato Palestinese. Discorso mai pronunciato, si andò alla guerra e all'assedio di Arafat senza che Washington opponesse una resistenza credibile. Intanto continuano i tentativi di attentati islamici negli USA:

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
15/23 [Fadi e Filistinia] nel 2003 venne fermato all'aeroporto "notizia Haaretz "un mercante ebreo di diamanti che tentava di far attraversare alla dogana un missile; nello stesso anno un giovane israeliano viene fermato alla guida di un camion carico di tritolo, in prossimità di una base USA. Bush jr. e Israele e l'Iraq? La composizione dell'Amministrazione Bush fu decisa prima che la Corte Suprema pronunciasse il suo verdetto sul risultato delle elezioni: vi entrano oltre a Colin Powell, anche Cheney Rumsfeld e i neocons come "consiglieri" di guerra; contro Cheney e i falchi, Powell risulta essere nell'estate 2001 a favore della riduzione delle sanzioni contro l'Iraq; fine agosto, Tel Aviv, isolata durante Durban I (agosto-settembre 2001) da tutto il pianeta, lamenta di non essere ascoltata da Washington quando i kamikaze compiono stragi nelle città israeliane;

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
16/23 [Fadi e Filistinia] poche ore dopo la strage delle Torri Gemelli, il clima cambia a favore di Israele e il 12 settembre Sharon dice: "adesso vi accorgete di cosa vuol dire essere sottoposti ad attacchi terroristici"; ancora il 12 settembre l'allora ambasciatore israeliano Pazner minaccia l'uso dell'atomica contro la Siria; il 20 settembre i neocons scrivono a Bush, indicando le tappe della guerra al "terrorismo islamico": c'è non solo l'Afghanistan ma anche, già allora l'Iraq; inizia l'assedio al debolissimo "cristiano"-sionista Bush da parte di Israele, dei mass media, dei falchi dell'amministrazione; 2 ottobre, Sharon evoca la solita Monaco per stigmatizzare l' "imbelle" presidente USA, rifiuta un incontro con Arafat richiestogli a fine settembre da Bush e Colin Powell, e viene sentito dire: "we control America, and America knows it";

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
17/23 [Fadi e Filistinia] gennaio 2003, Bush in polemica evidente con Rumsfeld che già spediva le truppe nel Qatar, dice "sono io che decido se fare la guerra o no"; marzo, il congressista Jim Moran accusa Bush di stare per intraprendere una guerra per conto di Israele, e non degli USA; la stessa accusa di … Saddam Hussein, che durante la sua conferenza stampa nel giorno dell'invasione, si scaglia contro "gli americani, gli inglesi e dietro di loro il maledetto sionismo". La conferenza viene trasmessa e tradotta in diretta e simultanea dal TG 1, la frase sfugge così alla censura. Il giorno dopo nessun quotidiano la riporta. C'è dunque da meravigliarsi che le dichiarazioni di questi giorni di Blair, che confermano clamorosamente l'accusa del Presidente iracheno del 20 marzo 2003, siano oggi ignorate dagli stessi mass media e siano state diffuse in Italia dall'agenzia iraniana Irib?

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
18/23 [Fadi e Filistinia] No, perché si sta parlando di Israele, e le informazioni sullo stato ebraico seguono alcune regole sostanzialmente precise. Quali sono queste regole? 1) le unità di notizia "scomode" circolano abbastanza frequentemente sulla stampa araba (poco attendibile per la spocchiosa presunzione occidentale) e su quella israeliana, molto meno su quella italiana. Come mai la notizia sulla ditta Odigo prima accennata, o quella sul missile del mercante di diamanti ebreo, non sono state riprese dai quotidiani italiani a smentita della tesi della "leggenda metropolitana" degli ebrei salvatisi l'11 settembre o della natura vera di molto "terrorismo islamico"? Semplice, è come se un ebreo e un "gentile" dicessero che Israele ha commesso crimini contro l'umanità a Gaza: il primo (di solito) solamente sbaglia, il secondo è un "antisemita".

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
19/23 [Fadi e Filistinia] Cosicché, quella notizia letta dal redattore esteri specializzato in Medio Oriente, e da lui non riversata sul grande pubblico italiano, assume i connotati di una sorta di "conoscenza massonica": resta una notizia per l'elite mediatica, che sa e anzi deve sapere come gira il mondo, ma non si deve azzardare a dirlo al "popolo": e se anche tentasse, la macchina redazionale costruita dal direttore, ovviamente filoisraeliano (altrimenti non sarebbe tale), glielo impedirebbe. 2) Le unità di notizia che sfuggono a tale regola-filtro e vengono fatte circolare, non vengono poi né commentate adeguatamente, né assemblate con altre unità di notizie significanti, secondo la prassi di qualsiasi commentatore politico su qualsiasi altro problema che non sia la "questione Israele". Esse notizie al contrario vengono lasciate parcellizzate e separate l'una dall'altra, e spesso ridotte a un trafiletto:

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
20/23 [Fadi e Filistinia] nel 1993 il ministro Mancino riferì in Parlamento che l'attentato al Duomo (non certo la statuetta dell'aggressore di Berlusconi) era stato rivendicato a nome di una sigla islamica attraverso un cellulare appartenente a un cittadino israeliano. Il Corriere della sera pubblicò la notizia appunto in uno stringato trafiletto: eppure ci sarebbe stato di che commentare, fino a riproporre la memoria del br Mario Moretti, quello della stessa a sei punte del rapimento Macchiarini, quattro anni prima l'assassinio del filo-arabo Moro. Si potrebbe continuare con una lunga catena di fatti e di notizie: si disvelerebbe così una più o meno forte "presenza" israelo-sionista già nella guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta (scandalo contras); nel primo conflitto contro l'Iraq del 1991; in alcuni episodi tragici della seconda guerra come le torture nel carcere di Abu Ghreib

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
21/23 [Fadi e Filistinia] o la drammatica repressione a Falluja; nelle minacce di aggressione oggi contro l'Iran, una guerra che persino Bush jr. ha voluto evitare e che invece è Israele a voler perseguire a tutti i costi. Un ruolo israeliano compare anche come nella guerra di Georgia dello scorso anno (vedi Eric Salerno su il Messaggero), nel colpo di stato in Honduras, nelle guerre africane post-bipolari di cui alla denuncia di Gheddafi, nel processo di distruzione della federazione jugoslava degli anni Novanta. Ma di tutto questo si evita di parlare: al massimo, si assiste alla polemica fra "anti-complottisti" e "complottisti", questi ultimi che depistano però la loro analisi verso i soli Stati Uniti o la sola Inghilterra, evitando " come insegna il loro silenzio sulle dichiarazioni di Blair " di accennare al ruolo sia pure ipotetico e eventuale di Israele. Alle spalle di tale modo di informare

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
22/23 [Fadi e Filistinia] - sì alla diffusione di una parte delle unità di notizie ma nessun approfondimento o quadro di sintesi; depistaggio verso gli USA o il - c'è una sorta di lobo-tomizzazione del cervello, a sua volta indotta dalla sacralizzazione di tutto ciò che è ebraico: c'è il dogma dell'Olocausto, la paura di essere censurati o emarginati, e ovviamente c'è tanta malafede e poca professionalità. Perché, attenzione, la questione non è certo di essere pro o contro Israele, la questione è attenersi innanzitutto ai fatti e su questi fondare analisi credibili. Non si tratta dunque di fare propaganda, ma semplicemente di contrastare l'informazione deformata, e dunque la propaganda diffusa sui mass media che di volta in volta occulta le notizie scomode. Un discorso questo che riguarda giorno dopo giorno la cronaca degli eventi, ma nel lungo periodo anche la storia e il di-svelamento della verità storica.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
23/23 [Fadi e Filistinia] Cosa scriveranno della guerra irachena del 2003, sulle sue radici vere, i libri di storia per le scuole fra 50 anni? Questa domanda ne suscita un'altra: cosa resterà delle dichiarazioni di Blair fra 50 anni? Certo resteranno documenti d'archivio: ma chissà quale cortina fumogena attorno ad essi, una volta che un bravo ricercatore inglese li scovasse e li volesse utilizzare per una "revisione" delle guerre del suo paese. Un futuro inquietante che vive già nell'oggi, come sanno tutti coloro che propongono nuove argomentate letture di eventi in cui centrale è la "questione israeliana". www.claudiomoffa.it http://www.terrasantalibera.org/blair_ascari_israele.htm

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[my greatest secret]: 1. Jewish temple is a projection of man is [1.spirito (holy + Blessed HOLY); 2.anima (interior atrium); 3.corpo (atrium external)], that the Kingdom of God [1. (heaven + throne room ) 2. (Hades or purgatory), 3. (the world)]. 2. For God *Judah are Christians; *Israel: they are Jews. Jerusalem is the bride that is the whole human race (the heart). Israel and the Church if while are 2 different religions, for YHWH is a single entity: like the two eyes of a man, united in a common destiny. If God does not dwell in your heart? You will not have eternal life! Then, the Jewish Temple is essential only for those who have lost: hope, compassion, faith, love= lol: all! 1. for the saints not to lose their body in averting nuclear WW 3rd. 2. for sinners because they do not have to lose the soul, that surely ending in the hell. I want to know the greatest of men: worthy of this undertaking larger, whose past will be forgotten, in fact they will ascend to the glory of God.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@adamz101 1. because Muslims are for the abuse of Christians? 2. because Muslims do not protest, to protect the Christians? 3. because I can not build a church in Saudi Arabia and in many Muslim countries? 1. perché i musulmani sono per l'abuso dei cristiani? 2. perché i musulmani non si protesta, per proteggere i cristiani? 3. perché non posso costruire una chiesa in Arabia Saudita e in molti paesi musulmani?

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
AlQuranWaAlAhadeeth SAID: "As long as you stay away from our masjid go ahead. However if you die without acknowledging the final prophets you will go to Hell" -- ANSWER-> THIS is the most criminal of a religion and a God who destroys the good people just because they are of another religion? In fact he would be a demon. You, with your false prophet, you are ashamed of your true and only God! that I love and honor: Allah. QUESTO è l'aspetto più criminale di una religione e un Dio che distrugge le persone buone solo perché sono di un'altra religione? In realtà lui sarebbe un demonio. Voi, con il vostro falso profeta, voi fate vergognare il vostro vero e unico Dio!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
adamz101 SAID: for the sake of God - peace? -ANSWER-> what peace can exist if you do with your religion of intolerance, racism? --> I am a prince in heaven. I am the King of Israel metaphysical. I am the representative of the whole metaphysical mankind. why? Indeed, I can not be an enemy of someone and I can not hate anyone. But the criminals who do not accept: the freedom of religion, equality among men. Well! They will be burned by the fire of God's wrath. I am a Ministry of Justice and I will not have mercy on these criminals.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*0/7 *[2nd scientific proof of the divinity of Jesus] all my great work is done only to talk to the "enlightened", that are the bankers of international finance, that the Prophet (* can not remember right now *) in the Word of God sees all peaceful and calm in the Kingdom of the Jewish temple. These directors of hidden history have stolen all sovereignty to the people and their governments. So all the people living in a virtual reality, unable to understand and react. as if someone gives you a powerful drug and keeps you in a hypnotic state continuous and sodomized and then Laughter on you. If these Satanists will do something, just to be for their selfish interests. Contrary to their bomb shelters and and their expectations. they will all be killed, simply because lorenzojhwh made them lose that invisibility which they had always protected their, even for the Inquisition request which was made by the Catholic Kings.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
♔♰ *those who reject my love? They will be eternally damned because I am "The Metaphysical"! ♛♰ ____♥♥♥_____♥♥♥_____ __♥_____♥_♥_____♥___ __♥______♥______♥___ ___♥____LUW____♥___ _____♥___♔___♥______ _______♥___♥________ _________♥__________ ♥My university department web♥

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*1/7*[2nd scientific proof of the divinity of Jesus] the 2 olive trees: Revelation 11,3] But I will make sure that my two witnesses dressed in sackcloth to prophesy for twelve hundred and sixty days. [4] These are the two olive trees and the two lamps that stand before the Lord of the earth. [5] If someone were to think of to hurt them? emerge from their mouth a fire that will devour their enemies. So you think as you must destroy anyone hurt them] Lk. 16:19-31 And he said: Then, father, please send Lazarus to my father's house, because I have five brothers. We warn for them sternly, because they are come not, they too in this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets; listen to them. And he replied: No, father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they are converted. Abraham said: If they hear not Moses and the prophets, will not be persuaded, even if one rise again from the dead.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*2/7* [2nd scientific proof of the divinity of Jesus] Mt 20,17-28 Jesus said unto them, Behold, we go to Jerusalem and the Son of Man will be delivered to the chief priests and scribes and they condemn him to death ... and the third day rise again. Then came the mother of the sons of Zebedee ... and said: "What these my two sons may sit one at your right hand and one at your left in your kingdom." Jesus answered, "sitting on my right and my left is not mine to give: it is for those for whom my Father has already prepared." The other ten, having heard they were indignant with the two brothers "-answer-> LOL wanted to steal my throne! In Psalm 110: David has called lorenzojhwh:" My Lord. "Who is seated at the right hand of Christ? I do not know yet! in Psalm 110: David called lorenzojhwh: "My Lord." who is seated at the right hand of Christ? "I do not know yet!

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*3/7*[2nd scientific proof of the divinity of Jesus] In a world totally controlled by the satanic just reading my comments to youtube: these 2 ministers of God, who will be killed by anti-Christ, they discover the power of metaphysics applied to faith, it [Revelation 11.6] said: They have the power to shut heaven, so stop: rain, that does not fall down, in days of their prophetic ministry. They also have power to change water into blood and strike the earth with all manner of plagues as often as they wish. [11.8] Their corpses will remain on display on the square in Jerusalem. [9] Men of every nation, tribe, language and nation will see their dead bodies (webcam satellite tv) for three and a half days and they can not (Skype) none their of them want that their bodies were laid in a tomb. [10] The inhabitants of the earth will feast on them, be glad and for to exchange of gifts, because these two prophets had the torment of the inhabitants of the earth.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*4/7*[2nd scientific proof of the divinity of Jesus] in [Revelation 11.9] Men of every nation, tribe, language and nation (will all Satanists) will see their dead bodies for three and a half days (youtube, web, network, streaming online ) and not allow that their dead bodies are placed in a tomb. [10] The inhabitants of the earth will feast on them, be glad and for exchange gifts, because these two prophets had the torment of the inhabitants of the earth. [11] But after three and a half days a breath of life from God entered them, and rose to their feet, with great terror of those who stood idly by. [12] Then they heard a voice from heaven cries: "Come up here" and they went up to heaven in a cloud before the eyes of their enemies. [13] In that same time there was a great earthquake (planetarium) that brought down a tenth of the city: perished in the earthquake seven thousand (7000 x 1000) people, terror-stricken survivors gave glory to God in heaven.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
* 5/7*[2nd scientific proof of the divinity of Jesus] in [Revelation 13.15 She was also allowed to animate the statue of the beast so that statue even spoken (robots with artificial intelligence, to: database access) and could be put to death all those who do not worship the image of the beast. [16] causeth all, both small and great, rich and poor, free and slave could receive a mark on his right hand and forehead (the micro chip that is it bring today 30,000 people) [17] and that no one could buy or sell without the mark or the name of the beast or the number of his name. [18] Here is wisdom. Who intelligence calculate the number of the beast: it is a name of a man. And that number is six hundred sixty-six.(666)

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*6/7*[2nd scientific proof of the divinity of Jesus]dear satanists: this is for you: in14.9Apocalypse Then a third angel followed them, shouting in a loud voice "If anyone worships the beast and his image and receives the mark on the forehead or on his hand(666 microchip[10]will drink the wine of the wrath of God which is poured out without mixture into the cup of his anger and will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and the Lamb[11]And the smoke of their torment will rise for ever and ever and will have no rest: nor day nor night who worship the beast and his image and whoever receives the mark of his name"[Revelation 8.7]One-third of land was burned, one third of the trees went all green grass was burnt and withered. [8] [nuclear missile seeking: submarines nuclear] as a great mountain of fire was thrown into the sea. One third of the sea became blood[9]one third of the creatures that live in the sea died, and one third of the ships were destroyed

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*7/7*[2nd scientific proof of the divinity of Jesus] is the 3rd World War: [Revelation 9.16] The number of troops of cavalry was two hundred million, i has heard the number. Here are their arms: [9.17] So the horses appeared to me (jet) and the horsemen (pilots) they had breastplates of fire, hyacinth, sulfur. The heads of horses (tanks) were like the heads of lions and their mouth came fire, smoke and sulfur (guns). [18] ... was killed one third of humanity. [19] The power of the horses is in their mouths and in their tails (machine guns). [20] The rest of mankind that were not killed by these plagues, not renounced the works of their hands, not ceased to provide worship demons and idols of gold, silver, bronze, stone and wood, which can neither see nor hear, nor walk, [21] does not even renounced their murders or their sorceries, nor to fornication or their thefts.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
1/6[team:C.E.R.N.L] euphoritch SAID to ME: "again you do not know who you are dealin with here this is not an attack..just be aware of the fact your messages are taken very siriously and will be examind again by the contraexpertise team,CERNL."-ANSWER->depths of metaphysics it is no secret: because it is simple but you have to take time with your God you must be patient and read my comments with constance with meditation, because it is NOT a position of knowledge(mental) but of intimacy of the heart with your God: that is the power you not has afraid of God if you love justice God is a person with specific tastes an individual character very nice sensitive.Bible looks like a book for the Bishop intended to the anger but if looks like a book, not is a book, but is a person. power of metaphysics is totally rational, so it is accessible even for atheists. he will never develop the same power of the believer that exceeds the religion enter into relationship with God.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
2/6 [team:C.E.R.N.L] the maximum is given because of the perfection of the Christian faith, when it becomes an intimate relationship with God. I am glad of your questions. I waited so long that someone would did these questions to me. if you're a Satanist? For me that's okay: same! I'm not jealous of something, and I do not need to have a secret and not there is a secret, which can be used against me. In fact, I am perfect! Because I have obtained "in faith" all the perfections that Christ has given to me. On the contrary: him not only he has given something to me, but it has given me in full Himself: whole self He gave everyone. all that is in me? He gave everyone! but who accept His love? So not only am I perfect like him, but as he, i am also immortal and divine because in fact I'm already dead to the world and I have already risen, in the permanent residence: on the throne of my glory, that I know perfectly. I had a job to do: well. I was prepared for this work: from Eternity so,

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
3/6 [team:C.E.R.N.L] I can not fail. All Satanists? must be destroyed or shot dead! some will be x the their moment: when God will punish the world by/ with the Satanists. but at the time of my political ministry They have no hope. the most intelligent? to left: horns to let, wash your face, and immediately go to church by a priest to confess. the most stupid, will rather to die. Understand this GOD? God gave freedom to all. What happens in the world? it is not a his problem. What happens in this small colony of planet earth. will be because of his trial when he will be asked the reason of his accounts administration. namely: the responsibility of each and everyone. But the game should not be corrupt. Sure, I could do something. But that to me? Die? I'm already dead! This humanity deserves to be destroyed. and I should be motivated to save the Illuminati and all their accomplices? no! I'm not motivated. being connected to the God? impossible without having a pure heart.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
4/6 [team:C.E.R.N.L]you not have a pure heart, because you write "god" without respect "g". the dead will be 4 billion, but, 4 billion others will die in 10 years after the conflict. the whole earth will become a hell? they "illuminati" will die lol so even those come out from underground shelters: will die All will feel compelled to kill: every jew or Masons, or political. will be times of bloodshed and cruelty. Jews around the world? none succeed to survive! Only Jews who are in Israel will can defend but also, most of them will die from the consequences of the conflict. the hope is and can be placed: only in a world leader that is an example of admiration a figure of moral guidance, and then there's a huge job to do: 1. rework a cultural universal metaphysics and lay, on this project: we invent new institutions and new international relations and new national structures. According to the medieval social system, enriched by the democratic sensibilities of perfect equality among men.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
5/6 [team:C.E.R.N.L] If God sees us, to work seriously? So he will help us, because He is one that moves with compassion: easily. We must set the monetary sovereignty, which must be of the people, but that should not be managed by the people: we need a moderator: the king of Israel. But only the Jews could realize this project. Because if all mankind has lost its dignity the responsibility is solely of their wickedness and greed? of these Jewish bankers! In fact, all peoples have been reduced to a state of slavery unconscious: totally brainwashed and mentally fucked. I am a man alone: alone with his God. If I win or if I will die: all have been my friends. meanwhile, now, today they have canceled my comments from the page. they are not bad: they are just ignorant. Meanwhile, now: I have to do this massacre solo with my Messiah. hundreds of millions of deaths throughout the world: that, I feel the smell of their filthy bodies, even in my nostrils ..

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
6/6 [team:C.E.R.N.L] Why all this? not out of pride, in fact, men can not add anything to the my glory that I have right now, in the heavenly places. I am perfect in myself! for selfishness? I do not know! But, I think I deserve the satisfaction of building the Jewish temple. that is a secret that exceeds the expectations of the Jews and reaches all hearts noblest namely, the joy that we can give to ourselves and to all the best men of this planet, the happiness in the Jewish temple is too large. I think I deserve this happiness, I think that would be so for many to be worthy of this great happiness with me. so is of no importance the their religion or if they are atheists. We must be satisfied with something too big. that we would die happy and proud of ourselves: short, the greatest of all the objectives, we should pride and the satisfaction ourselves and for all best men: of this planet.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
irenemir SAID: "namaste lorenzojhwh i did remove your reactions on my channel..nothing personal but i dont want anyone to be afraid.your friend irene"-ANSWER-> if the guard does not play the trumpet, then without fear, all die in their sleep. Most of my friends? they canceled Almost all my comments on their page. They do not understand how my comments are the only chance they have to avoid: 3rd W W nuclear in 2012 that is the only chance they have to survive that event. Instead, they should copy my comments and should be disseminated it in all ways //se la sentinella non suona la tromba, allora senza paura, tutti moriranno nel sonno. la maggior parte dei miei amici? cancellano i miei commenti sulla loro pagina. Loro non capiscono come i miei commenti sono l'unica possibilità che hanno di evitare la: 3° guerra mondiale prevista per il 2012 cioè l'unica possibilità per sopravvivere a quell'evento. invece, dovrebbero copiare i miei commenti e diffonderli in tutti i modi

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*0/7 *[2nd scientific proof of the divinity of Jesus] all my great work is done only to talk to the "enlightened", that are the bankers of international finance, that the Prophet (* can not remember right now *) in the Word of God sees all peaceful and calm in the Kingdom of the Jewish temple. These directors of hidden history have stolen all sovereignty to the people and their governments. So all the people living in a virtual reality, unable to understand and react. as if someone gives you a powerful drug and keeps you in a hypnotic state continuous and sodomized and then Laughter on you. If these Satanists will do something, just to be for their selfish interests. Contrary to their bomb shelters and and their expectations. they will all be killed, simply because lorenzojhwh made them lose that invisibility which they had always protected their, even for the Inquisition request which was made by the Catholic Kings.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*0*[2° prova scientifica della divinità di Gesù ] tutto il mio enorme lavoro è fatto unicamente per parlare agli "illuminati", cioè ai banchieri della finanza internazionale, che il profeta (*non ricordo in questo momento*) nella Parola di Dio vede tutti pacifichi e tranquilli nel Regno del Tempio Ebraico. Questi registi occulti della storia hanno sottratto ogni sovranità ai popoli e ai loro governi. Così i popoli vivono in una realtà virtuale, incapaci di capire e di reagire. e come se qualcuno, ti da una droga potente e ti mantiene in uno stato ipnotico continuo e poi ti sodomizza e ride. Se questi satanisti faranno qualcosa, sarà solo per egoismo. Infatti, contrariamente ai loro rifugi atomici e previsioni saranno tutti uccisi, semplicemente perché lorenzojhwh ha fatto loro perdere quella invisibilità che li ha sempre protetti anche dalla Santa Inquisizione richiesta per loro, dai re cattolici.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*7*[2° prova scientifica della divinità di Gesù ]Ecco la 3° guerra mondiale: [Apocalisse 9,16] Il numero delle truppe di cavalleria era: duecento milioni; ne intesi il numero. Ecco le loro armi: [9,17]Così mi apparvero i cavalli (aereo) e i cavalieri (piloti): questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli (carri armati) erano come le teste dei leoni e dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo(cannoni). [18]...fu ucciso un terzo dell'umanità. [19] La potenza dei cavalli infatti sta nella loro bocca e nelle loro code (mitragliatrici). [20]Il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli, non rinunziò alle opere delle sue mani; non cessò di prestar culto ai demoni e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare; [21] non rinunziò nemmeno agli omicidi, né alle stregonerie, né alla fornicazione, né alle ruberie.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*6*[2° prova scientifica della divinità di Gesù ] cari satanisti questo è per voi: in Apocalisse 14,9 Poi, un terzo angelo li seguì gridando a gran voce: «Chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, [10]berrà il vino dell'ira di Dio che è versato puro nella coppa della sua ira e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'Agnello. [11]Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua e chiunque riceve il marchio del suo nome».[Apocalisse8,7] Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si seccò. [8][i missili nucleari cercano i sommergibili nucleari] come una gran montagna di fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, [9] un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*5*[2° prova scientifica della divinità di Gesù ] in [Apocalisse 13,15 Le fu anche concesso di animare la statua della bestia sicché quella statua perfino parlasse (robot con intelligenza artificiale, che attinge ad un: database access) e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. [16] Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte (il micro chip è portato oggi da 30.000 persone); [17] e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. [18]Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia: essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è seicentosessantasei.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*4*[2° prova scientifica della divinità di Gesù ] in [Apocalisse 11,9] Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione(tutti satanisti) vedranno i loro cadaveri per tre giorni e mezzo (network, streaming online) e non permetteranno che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. [10] Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si rallegreranno e si scambieranno doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. [11] Ma dopo tre giorni e mezzo, un soffio di vita procedente da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi, con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. [12] Allora udirono un grido possente dal cielo: «Salite quassù» e salirono al cielo in una nube sotto gli sguardi dei loro nemici. [13] In quello stesso momento ci fu un grande terremoto ( planetario) che fece crollare un decimo della città: perirono in quel terremoto settemila (7000 x 1000) persone; i superstiti presi da terrore davano gloria al Dio del cielo.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*3*[2° prova scientifica della divinità di Gesù ] In un pianeta totalmente controllato dai satanisti: proprio leggendo i miei commenti di youtube: questi 2 ministri di Dio, che saranno uccisi dall'anti-Cristo, loro scopriranno la potenza della metafisica applicata alla fede, infatti [Apocalisse 11,6]Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiar l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo vorranno. [11,8]I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza di Gerusalemme. [9]Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedranno i loro cadaveri(webcam satelliti tv) per tre giorni e mezzo e non permetteranno(skype) che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. [10]Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si rallegreranno e si scambieranno doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*2*[2° prova scientifica della divinità di Gesù ]Mt 20,17-28 Gesù disse loro: "Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte ... e il terzo giorno risorgerà". Allora, gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo... e disse:"Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno". Rispose Gesù: " sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato". Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli" -ANSWER-> LOL wanted to steal my throne! in Psalm 110: David has called lorenzojhwh: "My Lord". who is seated at the right hand of Christ? I do not know yet! nel salmo 110: Davide chiama lorenzojhwh: "mio Signore". chi è seduto alla destra di Cristo? Io non lo conosco ancora!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*1*[2° prova scientifica della divinità di Gesù ] i 2 ulivi: Apocalisse 11,[3]Ma farò in modo che i miei due Testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per milleduecentosessanta giorni. [4] Questi sono i due olivi e le due lampade che stanno davanti al Signore della terra. [5]Se qualcuno pensasse di far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di far loro del male. ] Lc. 16,19-31 E quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anche essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@ KiddaDevonHiHi7 ---> Yaaaay ^ _ ^ an exorcist? he would not be able to hurt anyone. All Christian churches have lost the true doctrine and in fact, they have abolished the ministry of exorcism. What is really devastating and dangerous? is the metaphysical! Now, even an atheist, beautiful inwardly such as: "AugustusAurelianus"may be a metaphysician. Yaaaay ^_^ un esorcista? lui non sarebbe in grado di fare del male a nessuno. Tutte le Chiese cristiane hanno perso la vera dottrina e infatti, esse hanno abolito il ministero dell'esorcista. Quello che è veramente devastante e pericoloso? è il metafisico! Ora, anche un ateo, bello interiormente come "AugustusAurelianus" può essere un metafisico.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@ KiddaDevonHiHi7 ---> the exorcist is not a superior man or infallible. is only a man who has a viewing angle: Privileged, and you're a rebel in the best way. If everyone were like you, there not would be many problems in the world. You are precious to me. I'm not touchy // l'esorcista non è un uomo superiore è solo un uomo che ha un suo angolo di osservazione: privilegiato e tu sei un ribelle nella maniera migliore. Se tutti fossero come te, non ci sarebbero tanti problemi nel mondo. Tu per me sei prezioso. io non sono permaloso. blessings too. ✙ ♥ ♔ALLELUIA. ✙ ♥ ♔shalom + salam = love x you and yours✙ ♥ ♔

  KiddaDevonHiHi7 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Wait! I am a Christian, or at least... I want to be a Christian, I try to be a good Christian. From my life experience, which i believe is big, it has been shown to me over and over again, that egzorcists are righteous in theory but not always in practicism. That rebels are often (from my experience) not that bad, but rather a voice of forgotten justice. Hence i choose to be a rebel in this case, Not because of my own wickedness, but because I really really thought it was the right thing to do. Now you might look at me as a foe, a lower being even, but ask you this at least, to try and talk it over, so we can both learn and evolve from there, and possibly change. I want to do what is right, not stand by my opinion simply because it's mine...

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
http://satan-is-faggot.blogspot.com/2010/03/ultimaepoca-vs-lorenzojhwh.html

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
KiddaDevonHiHi7 SAID: "you joined my yt group... so you even know what its about?:) unless you tell me why you joined and what your position is, i think it'd be best i reject your membership"--ANSWER-> your arrogance is great! My position is that of a child of God in the throne room of God and I've subscribed to your list: to burn the rebels: fact I am an exorcist. Now, even if you cancel my subscription to your list: this would be useless because my symbol would remain forever even though invisibly. // // la tua arroganza è grande! la mia posizione è quella di un figlio di Dio nella sala del trono di Dio. e io mi sono iscritto alla tua lista: per bruciare i ribelli: infatti io sono un esorcista. Ora, anche se tu cancelli la mia adesione alla tua lista: questo sarebbe inutile perché il mio simbolo rimarrebbe sempre: anche se in maniera invisibile.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
03/mar/10Re: Your morality -->the atheist "AugustusAurelianus" responds: "yes indeed, I am very attentive to my morals. I am honest. I am kind. I have integrity. I have respect to others. I do not presume. I do not endeavor to be what I am not. I believe in freedom. I believe in equality and most importantly. I am NOT a hypocrite. My best wishes for you and your loved ones" -ANSWER-> My love for you is great! For this my love x you: this my"faith substitute" for you:"Faith of Replacement" whit your: you will not be lost forever. love for you and yours: atheists like you. il mio amore per te è grande! Per questo mio amore: cioè fede sostitutiva: tu non andrai perduto in eterno: amore per tutti gli atei come te

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
satanist "BloodOfEurynomos" SAID: "Im Back....The Will Of God, Corrupts the Minds Young Men And Women, And Tears a Hole In My Chest"-ANSWER-> Certainly the work of God has been corrupted because of sin. But the resurrection of the Messiah, has put all things in their place Indeed, today Christ comes to our faith: to win and win again! Even Christ has given us the same communion with the divine nature For this lorenzojhwh is inaccessible to the demons fact, they would disintegrate in his presence Per questo lorenzojhwh è inaccessibile per i demoni infatti, essi verrebbero disintegrati alla sua presenza. This IS a VERY BAD TIME for all REBELS [Mene+Techel+Peres] CSPB CSSM LNDSMD VRSNS MVSMQ LIVB=drink your poisons made by yourself Amen Alleluia

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
irenemir SAID: Thank you for subscribing , but you are frightening me a lot ..sorry, but is there something you have to say to me? In oktober 2007 i have been attacked by the devil but i was saved ...love from irene -ANSWER-> I can not do evil to good people that they have thirst for righteousness The devil does not attack his friends. So, all is well with you! lorenzojhwh can not be attacked, for the particular position of the divinity that is within him // // io non posso fare il male alle persone buone e assetate di giustizia. // Il diavolo non attacca i suoi amici. Allora, va tutto bene con te! lorenzojhwh non può essere attaccato, per la particolare posizione della divinità che è dentro di lui

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re: CALL: to all Christians-->LovedbyAnime SAID: Muslim believe in all prophets and accept any religion and we know there only one god and we are peaceful with any other religions and and we don't say any bad language about any prophet -ANSWER-> Every day, more than 300 Christians were killed by Muslims and more than 300 million Christians are suffer discrimination and injustice for their faith. there is a problem malign, in Islam ogni giorno, più di 300 cristiani sono uccisi dai musulmani e più di 300 milioni di cristiani soffrono discriminazioni e ingiustizie per la loro fede. c'è un problema maligno nell'islam

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
♛♰ ♛molto presto youtube sarà diventato troppo piccolo per lorenzojhwh [✙ ♥ ♔]very soon: YouTube will become too small for lorenzojhwh ♛♰ ♛baie gou: YouTube sal raak te klein vir lorenzojhwh [✙ ♥ ♔]Очень скоро: YouTube будет слишком мал для lorenzojhwh ♛♰ ♛muy pronto: YouTube será demasiado pequeño para lorenzojhwh [✙ ♥ ♔]sehr bald: YouTube wird zu klein für lorenzojhwh ♛♰ ♛très bientôt: YouTube sera devenu trop petit pour lorenzojhwh

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re: [The profetal]who says:"lorenzojhwh is a prophet," You Kill him! --> "shineyc" SAID: "AMEN IN JESUS CHRIST NAME .SON OF ABRAHAM ISAAC AND JACOB WHO IS ISRAEL. HAIL TO JUDAH THE FOURTH SON OF ISRAEL,WHO OUR LORD AND SAVIOUR JESUS CHRIST SPRUNG OUT OF THE ROOT OF DAVID JESSE SON ....HAIL TO RASTAFARI EMPEROR HAILE SELASSIE I THE 1ST 225 DESCENDANT OF KING SOLOMON AND THE QUEEN OF SHEBA.GIVE GOD THE GLORY HE HASNT FORSAKE US ...SELAH" -ANSWER->Blessed be God! soon we will see: on the throne of Ethiopia the: EMPEROR RASTAFARI Haile Selassie

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
02/mar/10 Re: 5/8 [♛♰ I am "The Metaphysical" ♛♰] SuperLion911 SAID: كويتي بحق !مرحبا انت لك دراسه علميه ومعرفه تامه وهذا ما يتضح واكثر البشر وبخصوص بالعالم العربي مشغول بالحياه والجهل مسيطر لا يهتمون بامور العالم اما العلماء الذي من امثالك له معرفه تامه بامور يجهلها اناس كثيرون وله رساله مليئه بالمعرفه ويحذر لانه علمه الخطر من اين بسبب الدراسه والمتابعه الطويله واعلم انك محترق لهذا العالم لكي تنقذه من الشر المخطط له مسبقا يجب ان تنشئ رابطه واصدقاء من العلماء المهتمين والمتابعين لهذه الامور التي تزيد احكام مع مرور الوقت ويزيد خطرها

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
الكويت ينتمي : إلى المملكة التي وعد الله لابينا ابراهيم : هذا هو ، من اثيوبيا الى الكويت. كل اليهود سيعود : كأخوة في وسطنا. والسلام والازدهار الكبير العظيم ، وسوف يكون في جميع أنحاء العالم : لماذا ، وأنا من تنبأ : ملك إسرائيل : لالميتافيزيقية.

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re:CALL:to all Christians->AdventistTruth SAID:"Brother, where is the love?"- ANSWER-> love was: rejected betrayed murdered! is the angel of death who is running these days to protect the true servants of God. He is doing a perfect job because it hits: as well: also the children of the rebels, tens and tens of thousands every day, are affected "by a death:"soft ". so they are under attack the "firstborn" of this world of darkness: a separate sections: why they are not suspicious or aware of the danger which rests upon them and can not obtain mercy; fact, we do not want that them can to obtain the pardon: so is hopeless: the destruction of these damned that are represented by the 3rd Seal of Revelation. is irreversible: the faith which is located in heavenly places: in fact, my heart, which is the universal justice of metaphysics, can not be complicit with these their crimes. Mercy and forgiveness for all the converted, but destruction: for all servants stubborn of Satan.

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re: CALL: to all Christians--> "phloridababe"SAID: i know where i am going. ;) So, please, I implore you.... relax & enjoy the short time you have here on this phenomenal planet, in an incredible time. =0) lots of love -ANSWER-> You Know Where You're Going: Crazy! lol, until, one only child die of hunger, what right have you have of fun? the hoping to go to heaven: that you together on all: politicians, bankers, industrialists, managers, masons, with 50% of the Episcopate, you have is zero! // la speranza di andare in Paradiso: che tu, insieme on tutti i: politici, banchieri, industriali, dirigenti, massoni, con il 50% dell'Episcopato è pari a zero!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
AugustusAurelianus SAID: ALL RELIGIONS - each one completely different from the other with their own set of absurd stories writen by alleged "ancient individuals without any scientific training and without any certification that they were the ones who actually wrote them... not to mention the revisions by dogmatic clerics who lived centuries after them.-ANSWER-> Your attitude is simplistic: not to be the attitude of a man of culture. corruption of the scriptures? is a lie! as evidenced by the archaeological find of Kumran. But to me, your religion not does it matter. I am a politician. I am "the" ministry theological, metaphysical, the only, of the entire history of humanity: that opens the doors of paradise to atheists: So you're attentive to your morals!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Il tuo atteggiamento è semplicistico: per essere l'atteggiamento di un uomo di cultura. la corruzione delle scritture? è una calunnia! come dimostra il ritrovamento archeologico di kumran. Ma a me, della tua religione cosa importa? io sono un politico. Io sono "il" ministero teologico, metafisico, l'unico, di tutta la storia del genere umano: che apre le porte del paradiso anche agli atei: quindi tu stai attento alla tua moralità!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Hey, "BereanBeacon" unfortunately My church has betrayed Christ. In fact, she not speaks never of seigniorage banking. Thank goodness there's your church who has not betrayed Christ. In fact, also she not speaks never of seigniorage banking. // Ehi, "BereanBeacon" la mia Chiesa ha tradito Cristo: infatti, lei non parla mai di signoraggio bancario. meno male che c'è tua Chiesa che non ha tradito Cristo infatti, anche lei non parla mai di signoraggio bancario. gzyyy6 SAID: Our Father God is "pissed off "and our mother earth is: mad crazy: in fact she shakes us all! ✙ nostro padre Dio "è incazzato" e nostra madre terra fa la pazza: infatti fa tremare tutti noi! Amen Alleluia ✙Ehi satanist! lorenzojhwh said:in the name of Jesus:PAX!"♰♛♔✙ [Mene+Techel+Peres]= drink your poisons made by yourself✙ CSPBCSSMLNDSMDVRSNSMVSMQLIVB✙ [watch?v­­=eF6nL1QGm-I] http://satan-is-faggot.blogspo­­­­­t.com/2010/03/ultimaepoca-­v­s­-­l­orenzojhwh.html

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@euphoritch -->thanks for the long speech it was found interesting and saved to file. all your questions and many more questions are written on my comments of my 3 channel: good reading. is no longer a question of knowledge human, why is the hell that dominating the world. but I am a nightmare for the "enlightened" In fact I am a divine mystery why my death will compounded the political situation and would give an acceleration of the wrath of God upon bankers Masons and rulers. There is no: in the hell or on earth a chance to defend themselves against this ministry because I am the idea metaphysics, that can not be deleted-the rulers of this world of shit? they can not defend themselves! - ANSWER->jdcriveau SAID: no church and betrade anything it is what is in your heart that matters jd

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re:and as every Christian I am also jew. "Turksarebarbarians" SAID: I am an atheist and find the Bible useless and erroneous. And its tales about the future are ridiculous and infantile for me books which explain nothing and are in principle unverifiable.- ANSWER-> CALL: to all Christians: you made the video on 2 scientific proof of the divinity of Christ. 1. the 332 messianic prophecies of the Old Testament. 2. as in Revelation, St. John spoke of microchip (666), bombers, machine guns, tanks, helicopters, missiles, intercontinental nuclear WW3. Internet webcam. the world has been deceived by the satanic banker IMF, and we need to humiliate the enemies of Christ. now lorenzojhwh can speak freely and so quickly: the whole world will become Christian. But when I will became the King of the Jews, then I must be silent.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re: because Muslims are for the abuse of Christians? -> "adamz101" SAID: with all respect the holy land cannot accept any other building which worship other deity beside God alone. Jesus himself called to the oneness of God."Indeed, they have disbelieved who have said: God is the Messiah (Jesus), son of Mary. The Messiah said: Children of Israel, worship God, my Lord and your Lord. Whoever associates partners in worship with God, then God has forbidden Paradise for him, and his home is the Fire (Hell). For the wrongdoers,1 there will be no helpers"(Quran 5:72)-ANSWER->with your damn prophet? Thus, the whole planet should commit suicide for do a favor to you? you thou hast condemned we to extinction with "all respect":You're crazy! Indeed you go to hell to find your prophet.. criminal murderers: you deserve to be exterminated: focus on you: The Wrath of God! Amen

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re: and as every Christian I am also jew. --> AugustusAurelianus SAID: "and I am a Secular Humanist who does not believe in modern Mythology... " -ANSWER-> Friend, your mind is crumbling: under the satanic regime of IMF, you can find scientism. relativism, subjectivism, materialism, hedonism, pornography, etc ... If, then, to mythology: you mean the history of the people of Israel, then, you compel me to accompany you x: to back at elementary school. You have the desire to came to defend your thoughts on my page? to show the world how much you are beast?// AMICO, la tua mente è dissestata: sotto il regime satanico del FMI, tu puoi trovare lo scientismo. relativismo, soggettivismo, materialismo, edonismo, pornografia, ecc... Se, poi, per mitologia: tu intendi la storia del popolo di Israele, allora, tu costringi me ad accompagnare te, di nuovo alle scuole elementari. tu hai il desiderio, di venire pubblicamente, sulla mia pagina per dimostrare al mondo quanto sei bestia?

  lorenzojhwh ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re: and as every Christian I am also jew. --> LauderdaleBaptist SAID "i'm not jewish" -ANSWER-> bless. We are the Church! We are the body of Christ! We are in Christ who is forever a jew of the tribe of Judah, a descendant of David, the rightful holder of the throne of Israel: forever. If the Jews have lost all the pedigree and they do not know how to build the Temple. our "pedigree" Hebrew: as Christians is perfect! is written: the gifts of God are without repentance. Without understanding your Jewishness Christian? Your Christianity: is still too young immature! brother, How old are you? --> libyacry SAID:"and i am A MUSLIM" -ANSWER-> you have no reason to be jealous: you are my brother: son of Abraham as me. love is x you: my heart - GRAZIE!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@ReDivaAmy --> bless. to meet the children who are here in youtube. I think that no one should flaunt their sexual orientation: not even the animals

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
Re: because: Muslims are for the abuse of Christians? Muslims do not protest, to protect the Christians? I can not build a church in Saudi Arabia and in many Muslim countries? "moonsalam" SAID: I am not ur friend..nor your doctor..building ur tample makes you closer to Your god..build it mytaphisicaly on ur web page...stay far from المسجد الابراهيمي and what's beneath it. Sorry..the Mahdi & Issa will know how to deal with false prophits.May god blow your missiles in your face tampler...the sooner the better. قُل آمين I Muslim -ANSWER-> This is a universal law: the devil has to come out against his exorcist and also you had to come forward with your demon. I bind you to the foot of the cross: false! How many Muslims you have in your list?

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
RidingV0nV7heVEdge SAID: "if that temple is built ww 3 becomes reality if not there is a much grater chance of the war never hapening, stop being sow negativistic & fatalistic -ANESWER-> You're a Mason?You know the proverb: "There is no 2 without 3" you will die in 2013,if the Jewish Temple will not be built tonight (01-03-10) in my group of charismatic prayer: the Lord has spoken clearly: Geremia 46,28 + Giobbe 36,5.You do not see the Holy Temple? So, be prepared: shelters, weapons, supplies. You have a house in the country? @LutherStorms--> right now: I am seated in heavenly places on the throne of my glory. I am the Metaphysical King of Israel. If Israel loses me, as has already lost the Messiah? then with the whole world he will have to go to nuclear WW3! but on earth I'm Italian: Catholic exorcist biblical fundamentalist and as every Christian I am also jew.

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
@adamz101 1. because Muslims are for the abuse of Christians? 2. because Muslims do not protest, to protect the Christians? 3. because I can not build a church in Saudi Arabia and in many Muslim countries? 1. perché i musulmani sono per l'abuso dei cristiani? 2. perché i musulmani non si protesta, per proteggere i cristiani? 3. perché non posso costruire una chiesa in Arabia Saudita e in molti paesi musulmani?

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
BLESS --> He Mele No Lilo (english subs) [/watch?v=Il919RE1g8E]? This is a powerful exorcism natural: everyone can use it *+*[PAX] Spooky110920001 was a Satanist my friend. she has been punished and killed? She paid the ultimate price for his treachery to the German institutional Satanism? institutional Satanism is a section of the secret services of all Western governments! is the NWO. is the seigniorage banking masons. is an unthinkable nightmare. is a crime of high treason Constitutional! AMEN *+*[PAX] Spooky110920001 era una satanista mia amica. lei è stata punita e uccisa? Lei ha pagato con la vita il suo tradimento al satanismo istituzionale tedesco? Il satanismo istituzionale è una sezione dei servizi segreti di tutti i governi occidentali! è il NWO. è il signoraggio bancario e massonico. è un incubo impensabile. è un delitto di alto tradimento Costituzionale! Amen

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
LutherStorms SAID: We're just animals Peace will never work, All we ever do is rape from the earth Don't even frown, Don't even cry, The whole human race deserves to die... - ANSWER-> We are wonderful creatures made in God's image if we are Christians Biblical fundamentalists: we are also divine Son of God- We have been deceived by the satanic jew banker, who has made us: into animals, with the help of Satan to be able to reduce / submissive to slavery. Now a solution can only be global lorenzojhwh is the only solution! Otherwise: the Illuminati - they said - they can not avoid nuclear war on their position: they are forced to destroy all the human. I am in agreement with you:they does not deserve to live! Alleluia!

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
// noi siamo delle meravigliose creature: fatte a immagine di Dio. Se noi siamo cristiani biblici fondamentalisti: noi siamo anche divini figli di Dio - Noi siamo stati ingannati dal satanista banchiere ebreo, che ha fatto di noi degli animali, con l'aiuto di satana per poterci ridurre/sottomettere a schiavitù. Adesso: una soluzione può essere solamente globale: lorenzojhwh è l'unica soluzione! Diversamente: gli illuminati - lo hanno detto - loro non posso evitare la guerra mondiale nucleare: nella loro posizione: sono costretti a distruggere tutto. Che io sono in accordo con te: esso non merita di vivere!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
*+*[PAX] Spooky110920001 was a Satanist my friend. she has been punished and killed? She paid the ultimate price for his treachery to the German institutional Satanism? institutional Satanism is a section of the secret services of all Western governments! is the NWO. is the seigniorage banking masons. is an unthinkable nightmare. is a crime of high treason Constitutional! AMEN *+*[PAX] Spooky110920001 era una satanista mia amica. lei è stata punita e uccisa? Lei ha pagato con la vita il suo tradimento al satanismo istituzionale tedesco? Il satanismo istituzionale è una sezione dei servizi segreti di tutti i governi occidentali! è il NWO. è il signoraggio bancario e massonico. è un incubo impensabile. è un delitto di alto tradimento Costituzionale! Amen

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
"WorldCapitalBeats" want to talk to me?because groped to convert Muslims, if they are not murderers and racists? but because they are just like that, I'll convert them all: For when God said in Genesis 1 in the plural: "we make the man in our image and likeness" - with whom he was doing? with the angels? But everyone knows: the angels do not have creative power. and when God went to find our father Abraham at the oaks of Mamre, he said in plural and perhaps did not act, at plural ? What? God begins a work personally with Abraham and then end all: to a angel ... because he tired? Absurd! If the King of Saudi Arabia will not build many churches and synagogues? I will do of all Muslims? they become Christians!

  ShalomGerusalemme ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
there is One Name given among men whereby we must be saved: The Lord Jesus Christ. each religion (meaning to bind) of the Devil. Jesus said He is The Way, The Truth, and The Life. NO man comes to The Father but by Him! If you seek Him out with all your heart He will reveal Himself to you so that you will KNOW that He is GOD. go satana! to all men in authority in this world of the satanic NWO and of the banking system of seigniorage, "before dying, you feel the stench of your corpse it will be repugnant to yourself, your smell, you'll see the worms as eat your body before plunging into hell: damned children of the devil! // a tutti gli uomini in autorità in questo mondo satanico del NWO e del sistema del signoraggio bancario: "prima di morire, voi sentirete il fetore del vostro cadavere, sarà ripugnante a voi stessi: il vostro fetore, voi vedrete i vermi mangiare il vostro corpo, prima di precipitare nell'inferno: maledetti figli del diavolo!

  humanumgenus ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 2 anni fa
[The profetal]who says:"lorenzojhwh is a prophet," You Kill him! This is the time of the spirit of prophecy: that is made descend by God even on Satanists. That is why also "enlightened" they know that desperate will fall into the abyss. Just as the Queen Elizabeth after the death, was seen running in flames on the Thames. Jew banker has only one goal:"destroying the Christian spirit (the personal relationship with God as Gandi)", otherwise, his NWO would be destabilized. For this is also using demographics Muslims against Christians. Who makes a religion of its system of life? is clear: he is not seeking a relationship with God, so he has the brain of a sheep! As the King of Saudi Arabia, he still thinks to a domain Islamic on world: Pathetic:He has not noticed the NWO? Poor little man:mentally dissociated:unwitting puppet of the banker jew, that only waits to close its game with ChristianityCSPBC SSMLND SMDVRSNSMVSM QLIVB Drink your poisons made by yourself
====================================
YouTube

YouTube

560097iscritti
68400255visualizzazioni video
 
 UniusRei3 ha pubblicato @my JHWH --> says the LORD of hosts, Behold, I will send upon them the sword, famine and plague and will make them like figs faults that can not be eaten are so bad. Persecute them with the sword, famine and pestilence will make them the object of horror to all the kingdoms of the earth, execration, an astonishment, a scorn and a reproach in all countries where I have driven them, Jeremiah
29.17 /// Pour out your wrath on the nations that know thee not, and the tribes that do not call your name, they have devoured Jacob (Israel's hope: that is, IMF Freemasons and Satanists) ... Jeremiah
10.24 --- my feet are stable on the rock (Christ), the monster, by me, was mortally wounded in its vital point

Strat Constantine - but, of that value can be: the word of an unfortunate: a failure! of a slave: of the Masonic system of banking seigniorage: like you, a troll, which was paid to stay on this page, and he can pretend: to be everything, that is, every bestiality! I hope that, with you: that is, all Satanists CIA: I no longer have to return to this topic! My time is too precious to be lost with you!


man, who did not want bend, himself, to the goodness of beauty (JHWH)? was bent by the horror of death (Hell)! lol. amen hallelujah [I remember] the minister of Saudi Arabia: "511Leader" which, he said to me: "like the Jews have did kill Jesus by the Romans? so today: they (IMF) do kill the Christians, by us!" He was right: my friend: "511Leader", he had to leave for shame its channel, but for his goodness and his justice: he has not erased his channel! @ my JHWH --> is for good muslims, as: "511Leader" that I decided not to uproot Islam. [my love JHWH : only eternal life] He praised my Lord To the Death Body That from her living nobody can escape And blessed are those will be in Your Will Sister to Death no, will not hurt to me. St. Francis pray to Our Lord for the salvation of all souls.

OffFacebook has published a comment 4 minutes ago: SAID: youtube hate Jews truth is - answer-> yes hate jews TOO! is 666: FOR ANY Holocaust: MAKE BY: THE IMF 666 Pharisee Rothschild synagogue of Satan! If Satanists Institutional (ie the secret service CIA) as: the His victim: puppet: of: JAMES HOLMES, Were drugged and hypnotized? we would discover the full horror of this international masonic organization, and history of more than a million human sacrifices made ​​on the altar of Satan in the last 10 years! Because here, They Are Intimidated to Politicians: in the exercise of Their: constitutional prerogatives! is why, the monetary Sovereignty (seigniorage banking) is Been lost: ie, any hope is lost Been! But, the rot of Satanism and Freemasonry: not: be eradicated: until it is eradicated, the root of this evil: that is the IMF!

[IMF USA NATO: is a dictatorship! if he believed in democracy? He would follow: the path of Assad, which amended his Constitution, would not the attacks by Al Qaeda!] Syria is Been Attacked by hosts of foreign terrorists (by Saudi Arabia) for do Jihad, and to exterminate christians, this is also: a threat against Israel, and all World! [ 1). Civilians are 13.978 (all human shields for terrorists), 2). 5.082: are military, 3). 968 deserters] These figures: spread by enemies of Syria?

[IMF USA NATO: is a dictatorship! if he believed in democracy? He would follow: the path of Assad, which amended his Constitution, would not the attacks by Al Qaeda!] is the demonstration that, are: Western(one only synagogue of IMF) of all lies! Because the soldiers: prefer: to die: in order to, to do less collateral deaths: Between: the population that: it is used: such as human shields! and Those: who: refuse to be conscripted by the rebels?: is killed Immediately, Because The rebels, not do prisoners! salafis: Al Qaeda rebels, terrorists, violating all human rights and making Freely: every war crime! this is true: the West is the real criminal: Masonic International!

1. Mr. HOLMES:? Satanism, as the Masons: they were invented by the Synagogue of the IMF! so it's now their problem! 2. If Iran does not start by itself, under my authority will be blown away! The trap is sprung! Romney? is puppet of IMF NWO 666 322 as all other criminal masonic system [FMI EE.UU. la OTAN: es una dictadura! si creía en la democracia? Él seguiría: el camino de Assad, que modificó su Constitución, no los ataques de Al Qaeda] Siria fue atacado por los ejércitos de terroristas extranjeros (por Arabia Saudita) para hacer el jihad, y exterminar a los cristianos, esto es también : una amenaza contra Israel, y el mundo todo! [1). Los civiles son 13.978 (todos los escudos humanos de los terroristas), 2). 5.082: son militares, 3). 968 desertores] Estas cifras: propagado por los enemigos de Siria? es la demostración de que, son los siguientes: Occidental (una única sinagoga del FMI) de todas las mentiras!

[FMI EE.UU. la OTAN: es una dictadura! si creía en la democracia? Él seguiría: el camino de Assad, que modificó su Constitución, no los ataques de Al Qaeda] Debido a que los soldados: prefiero: a morir: el fin de, a hacer menos muertes colaterales: Entre: la población que: se utiliza: como escudos humanos! y aquellos: que: se niegan a ser reclutados por los rebeldes: se mató inmediatamente, porque los rebeldes no hacen prisioneros! salafistas: Al Qaeda rebeldes, terroristas, violando todos los derechos humanos y del acceso gratuito: todos los crímenes de guerra! esto es cierto: el Oeste es el verdadero criminal: Masónica Internacional!

[FMI aux États-Unis de l'OTAN: c'est une dictature! s'il croyait en la démocratie? Il suivrait: le chemin de Assad, qui a modifié sa Constitution, ne serait pas les attaques menées par Al-Qaïda] La Syrie est été attaqué par des hôtes de terroristes étrangers (par l'Arabie saoudite) pour faire le djihad, et d'exterminer les chrétiens, c'est aussi : une menace contre Israël, et tout le monde! [1). Les civils sont 13.978 (tous les boucliers humains pour les terroristes), 2). 5.082: sont des militaires, 3). 968 déserteurs] Ces chiffres: propagé par les ennemis de la Syrie? est la démonstration que, sont les suivantes: Western (une seule synagogue du FMI) de tous les mensonges!

[FMI aux États-Unis de l'OTAN: c'est une dictature! s'il croyait en la démocratie? Il suivrait: le chemin de Assad, qui a modifié sa Constitution, ne serait pas les attaques menées par Al-Qaïda] Parce que les soldats: préférez: à mourir: afin d', à faire décès collatéraux moins: Entre: la population ce qui suit: il est utilisé: comme boucliers humains! et celles-ci: qui: refuser d'être enrôlés par les rebelles:? est tué immédiatement, parce que les rebelles, ne pas faire de prisonniers! salafistes: Al-Qaïda rebelles, des terroristes, violant tous les droits de l'homme et de faire librement: chaque crime de guerre! cela est vrai: l'Occident est le vrai coupable: maçonnique international!

@666 pharisee Rothscild IMF ---> my feet are on the rock that is Christ! your beast: has begun: to agonize! I do not know the time: of his agonize for his end! but of this, I am certain, "it's just a matter of time!" lorenzojhwh said: "My kingdom does not Tolerate any violence, as a crime whatever, That, does any Violence Against an innocent whatever? he will fall under my opinion: immediately! is why in the world any any violence and poverty will disappear very soon: satan-is-fagot. blogspot / / of: lorenzojhwh, registration date: 30/mar/2008, Age, 52. country. Israel.

az99920 you brother, you are in segret service! MarlaMarleen alleluia all internet is like: a living organism: "AI, "Intelligence: Artificial" a pyramid: and the page of youtube is the top of this pyramid: how far can reach your faith? God has confidence in you because otherwise you could not reach the top of the pyramid! tutto internet: è come: un organismo vivente: "intelligenza: artificiale" una piramide: e la pagina di youtube: è il vertice di questa piramide: fin dove può giungere la tua fede? Dio ha fiducia in te perché altrimenti tu non avresti potuto raggiungere il vertice della piramide! Inviato a: MarlaMarleen Inviato a: az99920

@ youtube and google have been, occupied by Satanists in the CIA who have taken their control! @ All Governments, nations, Rich, peoples, Jews -> 332 Bush, 666 Rothschild IMF: They are the Satanism (the Masonic system of seigniorage banking): the final result will be: 1. the destruction of monotheism, 2. the annihilation of Israel, 3. the subjugation of all mankind in only one bunch of slaves: in absolute slavery, global, invincible! 4. Therefore, They Are a serious threat, more of any imperialism and of all nuclear world war (why complicity of Saudi Arabia is a crime too big)! 5. if you come to me: I know, your crimes will be forgiven! but, if you no? you will pay the Consequences in your own blood! you all will experience: what it means-to be in the presence of a consuming fire: YHWH; by unius REI!

@ all governments, nations, Rich, peoples, Jews -> 332 Bush, 666 Rothschild IMF: They are the Satanism (the Masonic system of banking seigniorage): the final result will be: 1. the destruction of monotheism, 2. the annihilation of Israel, the subjugation of all mankind in one only bunch of slaves: a slavery absolute, global invincible! therefore, they are a threat far more serious than any imperialism and of all nuclear world war (why complicity of Saudi Arabia is a crime too big)! if you come to me: so, your crimes will be forgiven! but you no? you will pay the consequences in your own blood! you all you will experience: what it means to be in the presence of a consuming fire: Unius REI!

Syria is Been Attacked by hosts of foreign terrorists (Saudi Arabia) do for Jihad, and to exterminate christians, this is also: a threat against Israel, and all World! [Of the 20.028: 1). Civilians are 13.978 (all human shields for terrorists) Killed in one years (dead will be done in one only day: if the army hates his people), 2). 5.082: are military, 3). 968 deserters] These figures: spread by enemies of Syria? is the demonstration that, are: Western(one only synagogue of IMF) of all lies! Because the soldiers prefer to die: in order to, to do less collateral deaths: Between the population that: it is used: such as human shields! and Those who refuse to be conscripted by the rebels?: is killed Immediately, Because The rebels, not do prisoners! salafis Al Qaeda rebels, terrorists, violating all human rights and making Freely: every war crime! this is true: the West is the real criminal Masonic International!

If Satanists Istitutional(ie the secret service CIA) as: the victim: JAMES HOLMES, were drugged and hypnotized? we would discover the full horror of this organization, and history of more than a million human sacrifices made ​​on the altar of Satan in the last 10 years! here because, they are all intimidated politicians:in the exercise of their: constitutional prerogatives! But, the rot of Satanism and Freemasonry: not: be eradicated: until it is eradicated, the root of evil: that is the IMF! NoahTheNephilim ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 1 secondo fa
NightDarothic posted a comment 25 seconds ago Nuke the Mideast desert to kill rats. - ANSWER -> the work of Satan and to spread hatred and fear: because war is the triumph of the IMF Satanist Jew: Illuminati! and that's why you're a Satanist: for spreading hatred! No! I do not kill or do suffer: innocent people, no either, also the good people of Saudi Arabia! because, I not hate any innocent: in all the world, this is my philosophy of life!. --ANSWER--> il lavoro di satana e quello di diffondere l'odio e la paura: perché la guerra è il trionfo dell'ebreo satanista del FMI! ed è per questo che tu sei un satanista: diffondere l'odio! No! io non faccio soffrire i popoli innocenti: neanche, il popolo dell'Arabia Saudita! perché io non è l'odio nessun innocente: questa è la mia filosofia di vita!

  mitra310 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 4 minuti fa
do you want the old channel design back? (2009-2011) /watch?v=E8Ae0MUPK5w and /watch?v=8WsExxszFxc we need 100000 petitions to restore the old channel design COPY AND PASTE THIS EVERYWHERE

  NoahTheNephilim ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 6 minuti fa
@ IhateNEWLAYOUT CIA NATO USA Sharia 666 freemansory Satanists SynneK1 666 322 IMF FED ECB NWO Talmud -- one only NAZI of satan synagogue! -> you have done all this evil against youtube and google! only because: ye are those gay who can not stop a man only: unius REI! because a world that burns in the 3 rd WW nuclear? can not be in anyone's interest: not: satanists! only your mentally ill: can hope: something from a 3° World War nuclear.. and then, with unius REI: in action: in business? you are crazy! What could happen: good: for you and your kingdom, "the synagogue of Satan: IMF" anyway? you must hide yourself in the shadow of the sewer: waiting for: your time! This is my time only! if you do the good guys? I will not kill you!

  NightDarothic ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 6 minuti fa
Nuke the Mideast kill all desert rats.

  UniusRei3 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 18 minuti fa
MarlaMarleen said: Posted by Christian Wulff (former German Federal President): "Satanism is now: one of Germany! Heaven and hell are: no longer? Separable from Each Other!" We've Been Betrayed: and deceived: for so long. Clearly I can not see this rabble. It's about good and evil, wolves in sheep rock. They've learned to disguise Themselves perfectly, Save Mr. Holmes is a double-edged sword. Whats the Meaning of 'save'? Save before Punishment? Never. However, We Should Pray for him. Synnek1 said: Mr. "Holmes" Represents a small piece of the puzzle ... lol>;-) The 12 victims = SYMBOL! "SAVE MR. Holmes? please?" - answer - Satanists? no! Should be hanged all Satanists!

  UniusRei3 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 25 minuti fa
07/30/2012 17:45 GERMANY - US - MIDEAST[IMF NATO 666 322 ---> are not idiots, they want to destroy Christianity, because Israel can be found hanged!] Berlin and Washington to sell weapons to Mideast nations to boost Mideast stability, The German government confirms talks are underway to sell tanks to Qatar and Saudi Arabia. The US plans to strengthen Kuwait defence with missile and radar systems. Some experts warn this might harm human rights and increase the power of local dictatorships. Berlin (AsiaNews/Agencies) - Germany and the United States continue to sell weapons to their allies in the Middle East, Qatar, Saudi Arabia and Kuwait. In recent months, the latter have expressed interest in acquiring more arms, including missiles and tanks worth billions of dollars.

  UniusRei3 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 26 minuti fa
GERMANY - US - MIDEAST[IMF NATO 666 322 ---> are not idiots, they want to destroy Christianity, because Israel can be found hanged!] After reports indicated that Qatar wanted to buy 200 Leopard-2 tanks worth 2 billion Euros (US$ 2.5 billion), German government spokesman Georg Streiter today confirmed a statement of interest by the emirate. Last month, Saudi Arabia expressed a similar interest in buying up to 800 Leopard-2 tanks worth 10 billion Euros (US$ 12.5 billion). As a result, the German government has come under fire with Chancellor Angela Merkel's foreign policy described as two-faced, pro-peace at UN and NATO summits, and pro-war and arms sales to countries that do not respect human rights and religious freedom.

  UniusRei3 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 26 minuti fa
GERMANY - US - MIDEAST[IMF NATO 666 322 ---> are not idiots, they want to destroy Christianity, because Israel can be found hanged!] The United States is not doing much different. Last week, the US Defence Department, Pentagon announced plans to sell 60 PAC-3 systems, 20 launching stations, four radar systems and control stations. Last year, it reached a 30-billion-dollar arms deal with Saudi Arabia. German news weekly Der Spiegel said that Chancellor Merket and her government wanted to sell weapons to key countries in the region to maintain stability and avoid outside troop deployments in cases of conflict like those in Iraq and Syria. This is part of a broader German strategy to hold back the Iranian threat through strategic alliances with Sunni regimes. However, some wonder what would happen if weapons fell in the wrong hands.

  UniusRei3 ♰ CSPB CSSMLNDSMD VRSN SMVS MQLIVB ♰ by UniusRei3 26 minuti fa
GERMANY - US - MIDEAST[IMF NATO 666 322 ---> are not idiots, they want to destroy Christianity, because Israel can be found hanged!] Markus Kaim, a security expert at the Berlin-based German Institute for International and Security Affairs (SWP) has doubts about the strategy. Selling weapons to totalitarian regimes like that of Saudi Arabia or factions, like those in Syria, could actually increase instability. In the 1980s, the US outfitted the Taliban in Afghanistan with modern weapons to resist Soviet invaders, only to find themselves with one of the cruellest Islamic regimes in the world. Western powers, including Germany, sold tanks and other heavy weapons to Indonesia, which used them against West Papua rebels. The latest example is Saudi Arabia, which sent troops and tanks into neighbouring Bahrain to crush pro-democracy protests.