Abu Jihad Antar Sharía hryllingur glæpamaður

[القاذف] @ أبو جهاد الرعب الشريعة عنتر الجنائية. قمت بتعريف علنا، وبصدق، والأحكام الخاصة بك على لي! --- لا أدعي أن تكون غبيا .. لقد كنت لي قذف، في معظم الأحيان .. ثم إذا كنت بريئا، لديك لإثبات، والرأي العام، من لي! لأنه، هي السنوات التي كنا سوية، ومن ثم هناك حاجة حكمك بالنسبة لي! .. علاقتنا، لا يمكن أن يبقى، في الغموض، و، جميع المسلمين، أنه، غامضة، و، ثم قتل، و 300: شهداء المسيحية، في كل يوم.[slanderer] @Abu jihad Antar sharia horror criminal. you declare publicly, and honestly, your judgments on me!--- do not pretend to be stupid .. You have slandered me, most times .. and then if you're innocent, you have to demonstrate, a public opinion, of me! because, are years that we are together, and then your judgment is needed for me!..  our relationship, can not remain, in ambiguity, as, all Muslims, that, are ambiguous, and, then kill, 300: Christian martyrs, every day.


[iftiracı] @ Ebu Cihad Antar şeriat korku suç. Eğer kamuya ilan ve dürüst, bana senin yargılarını! --- aptal gibi davranmak istemiyorum .. Sen, çoğu kez beni iftira var .. Masum olduğunu ve eğer o, beni, bir kamuoyu göstermek zorunda! Çünkü, biz birlikte olduğumuz yıl, daha sonra da yargı benim için gerekli olduğunu! .. Hıristiyan şehit, her gün: bizim ilişki, belirsizlik içinde kalamaz gibi, tüm Müslümanları, daha sonra, 300 öldürür, muğlak olduğunu ve.

 [calomniateur] @ Abou Jihad Antar horreur charia pénale. vous déclarez publiquement et honnêtement, vos jugements sur moi! --- n'ai pas la prétention d'être stupide .. Vous m'avez calomnié, la plupart des fois .. et puis si vous êtes innocent, vous devez démontrer, une opinion publique, de moi! parce que, ya des années que nous sommes ensemble, et alors votre jugement est nécessaire pour moi! .. notre relation, ne peut pas rester dans l'ambiguïté, que, tous les musulmans, qui sont ambiguës, et ensuite tuer, 300: martyrs chrétiens, tous les jours.


[traditore, di un calunniatore, la tua calunnia è stata dimostrata!] aussi, votre drapeau syrien, est coloré, avec du sang: Christian innocent, aussi: en Syrie (la nation la plus tolérante musulmane), un musulman, veut devenir: un Christian (apostasie)? le mariage est annulé: et: sont également supprimés de lui, ses enfants. etc .. C'est pourquoi le crime que Barack Obama, l'OTAN, le système maçonnique, qu'il fait: contre Israël, et contre la race humaine? est un crime énorme![calumniador] @ Abu Jihad Antar sharia terror criminal. se declara públicamente, y honestamente, tus juicios sobre mí! --- No pretendo ser estúpido .. Usted me ha calumniado, la mayoría de veces .. y luego, si eres inocente, tiene que demostrar, a la opinión pública, de mí! porque son años que estamos juntos, y entonces su juicio es necesario para mí! .. nuestra relación, no puede permanecer en la ambigüedad, ya que, todos los musulmanes, que son ambiguos y, a continuación, matar, 300: los mártires cristianos, todos los días.

[traidor, un calumniador, la calumnia se ha demostrado!] también, su bandera siria, está manchada con sangre cristiana inocente, también: en Siria (la nación musulmana más tolerante), un musulmán, quiere llegar a ser: un cristiano (apostasía)? la boda se cancela: y: también se eliminan de él, sus hijos. etc .. Es por eso que el delito que Obama, la OTAN, el sistema masónico, que está haciendo: contra Israel y contra la raza humana? es un crimen enorme![Verleumder] @ Abu Jihad Antar Scharia horror kriminell. Sie erklären öffentlich, und ehrlich gesagt, Ihre Urteile über mich! --- behaupte nicht, dumm zu sein .. Sie haben mich verleumdet, die meiste Zeit .. und dann, wenn du unschuldig bist, hast du zu demonstrieren, eine öffentliche Meinung, von mir! da sind Jahre, in denen wir zusammen sind, und dann dein Urteil ist für mich notwendig! .. unsere Beziehung, kann nicht bleiben, Ambiguität, wie alle Muslime, also mehrdeutig sind, und dann zu töten, 300: christliche Märtyrer, jeden Tag.

[Verräter, ein Verleumder, hat Ihre Verleumdungen nachgewiesen!] auch Ihren syrischen Flagge, eingefärbt, mit Blut: Christian unschuldig, auch: in Syrien (die meisten toleranten muslimischen Nation), ein Muslim, will sich: a Christian (Apostasie)? die Hochzeit abgesagt: und: auch von ihm, seinen Kindern entfernt. etc. .. Deshalb ist das Verbrechen, dass Obama, NATO, Freimaurer-System, tut er: gegen Israel und gegen die menschliche Rasse? ist ein riesiges Verbrechen![iftiracı] @ Ebu Cihad Antar şeriat korku suç. Eğer kamuya ilan ve dürüst, bana senin yargılarını! --- aptal gibi davranmak istemiyorum .. Sen, çoğu kez beni iftira var .. Masum olduğunu ve eğer o, beni, bir kamuoyu göstermek zorunda! Çünkü, biz birlikte olduğumuz yıl, daha sonra da yargı benim için gerekli olduğunu! .. Hıristiyan şehit, her gün: bizim ilişki, belirsizlik içinde kalamaz gibi, tüm Müslümanları, daha sonra, 300 öldürür, muğlak olduğunu ve.

[hain, iftiracı, sizin iftira kanıtlanmıştır!] Ayrıca, sizin Suriye bayrak, kan, lekeli: Hıristiyan da, masum: Suriye (en hoşgörülü Müslüman ulus), bir Müslüman, içinde olmak istiyor: Hıristiyan (irtidat)?Düğün iptal edilir: ve: aynı zamanda onu, onun çocukları kaldırılır. vs .. Obama, NATO, masonik sistem, o yapıyor bu yüzden suç budur: İsrail'e karşı ve insan ırkına karşı? büyük bir suçtur![造謠者]:@阿布·吉哈德的安塔爾伊斯蘭教恐怖犯罪。你公開聲明,說實話,你對我的判斷!---不會假裝自己是愚蠢的......你污衊我,大多數時候..然後如果你是無辜的,你必須證明,輿論,我的! ,因為幾年我們在一起,然後你的判斷對我來說是必要的!我們的關係,不能停留,歧義,所有的穆斯林,這是模糊的,,然後殺死,300:基督教殉難者,每一天。

叛徒,誹謗者,誹謗已被證明!],敘利亞國旗,染色,用鮮血:基督教無辜的,也是最寬容的穆斯林國家(敘利亞),一個穆斯林,要成為一個基督徒(叛教)?被取消的婚禮:和:從他身上,他的孩子也將被刪除。等...這是為什麼奧巴馬,北約,共濟會制度的犯罪事實,他在做什麼:對以色列,對人類嗎?是一個巨大的犯罪![중상] @ 아부 지하드 Antar sharia 공포 범죄. 당신은 공개적으로 선언하고, 정직하게, 나에 판단이! --- 바보 같은 척하지 마세요 .. 당신은 대부분의 시간을 저를 팔았고, 한 .. 당신이 결백하다면 다음, 당신이 날, 대중의 의견을 증명해야합니다! 때문에, 우리가 함께 있다는 년이며, 다음 판단은 나에게 필요합니다! .. 기독교 순교자를 매일 : 우리의 관계는 모호에 남아 수 등, 모든 이슬람교도는 다음, 300 죽, 모호하며, 그.

[배반자, 중상, 당신 비방가 증명되었습니다!] 또한, 시리아 플래그가, 피, 스테인드되어 기독교도, 무고한 : 시리아 (가장 관대 이슬람 국가), 이슬람교에되고 싶다 : 기독교 ( 배교)? 결혼식이 취소됩니다 및 상품도 그 자신의 아이들에서 제거됩니다. 등 ... 오바마, NATO, 프리메이슨 시스템은, 자기가 한 일에 왜 그런 범죄는 바로 이스라엘에 대한, 그리고 인류에 대해? 거대한 범죄입니다!


theyearinreview
YouTube Rewind 2012
114.022 iscritti
666SeigniorageofBank
666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
1 secondo fa

    ma, se tu credi che, tu stai facendo un lavoro enorme, davanti ai dei troll, soltanto, chi è più deficiente di te?
    CustodeDellaFede
    CustodeDellaFede ha pubblicato un commento
    35 secondi fa

    @UniusRei666Salomon-----> I am not your friend. do you understand ? Lol.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    1 minuto fa

    CustodedellaFede - in his hatred against the whole human race, he said, to be my enemy, and then, inevitabilemnte, an idiot like him, is the best: ally,of the Satanists in this page .. but if you are, my friend, because: you do not work with me, with greater passion: and commitment? take a certain position, for the good, or get out, because your stay on this page? would not you, to bring the good to you, in this mode
    CustodeDellaFede
    CustodeDellaFede ha pubblicato un commento
    9 minuti fa

    ma io non sono alleato né tuo né di questi troll mezzeseghe. Lol.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    11 minuti fa

    CustodedellaFede -- nel suo odio, contro tutto il genere umano, lui ha dichiarato, di essere il mio nemico, e quindi, inevitabilemnte, lui è l'alleato, dei satanisti, in questa pagina.. ma, se tu sei: il mio amico, perché: tu non lavori, con me, con maggiore passione, e impegno?
    CustodeDellaFede
    CustodeDellaFede ha pubblicato un commento
    11 minuti fa

    The apostate John Paul II called for the NWO; and the apostate Benedict XVI even "blessed" the Bnai Brith.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    14 minuti fa

    @sharia Abu Antar jihad -- I had already suffered with you months ago, about this argument, and you did not had to rip: again! you have become: unreliable .. therefore, it is necessary: for our relationship, you make a clarification: about, your judgment on me .. because you're terrified, to be honest with me? an honest man, it must not be afraid of the truth as they are afraid, the 4: institutional Satanists CIA IMF NWO NATO: of this page, which, they do not speak, never sincerely with me, even in front, the bin, sulfuric acid! your presence, as, "laveradottrina," is in fact a powerful aid to the Satanists. you will be punished for it by God
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    15 minuti fa

    mi ero già risentito, con te mesi fa, circa questo argomento, e tu non lo dovevi ripere! tu sei diventato inaffidabile.. quindi, è necessario, per la nostra relazione, che tu fai un chiarimento, circa, il tuo giudizio su di me.. perché sei terrorizzato, di essere sincero, con me? un uomo onesto, non deve avere paura, della verità, come, hanno paura, i 4 satanisti istituzionali di questa pagina, che, loro non parlerenno siceramente con me, neanche, di fronte, al bidone di acido solforico! voi sarete puniti per questo da Dio
    CustodeDellaFede
    CustodeDellaFede ha pubblicato un commento
    17 minuti fa

    L'apostata Benedetto XVI dá il benvenuto al Bnai Brith.
    Abu Antar
    Abu Antar ha pubblicato un commento
    18 minuti fa

    My feelings for you? I have no ill feelings. I joke around on this website. You need to have a sense of humor.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    23 minuti fa

    slanderer Abu Antar sharia horror jihad .. Cain can not kill Abel, and the day after washing his hands, of the blood .. because, his crime, can never be deleted!.. I have not asked you to die, I have asked you, only to explain publicly, your feelings for me... Caino, non può uccidere Abele, ed il giorno dopo lavarsi le mani dal sangue.. perché, il suo crimine, non potrà mai essere cancellato! non ho chiesto a te, di morire, io ho chiesto a te , soltanto, di spiegare pubblicamente, i tuoi sentimenti per me.
    Abu Antar
    Abu Antar ha pubblicato un commento
    23 minuti fa

    It appeared to me that you called me a satanist. Apparently I misread the comment. Let it go. Get over it.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    27 minuti fa

    [slanderer] @ Abu Antar sharia horror jihad.. you have to learn: to be a man, and you have to take, your responsibility! you said, several times, that I say to all, that all of them are Satanists! I have been: injured, by you, and not you .. then, I want to know, and, I have the right, of this, so, what you think of me! you have become a person who is ready, to stab, me behind, you are become ambiguous! tu devi imparare: ad essere un uomo, e devi assumerti, le tue responsabilità! tu hai detto, più volte: che, io dico a tutti, che, tutti sono satanisti! io sono stato: l'offeso, e non tu.. quindi, io voglio sapere, e ne ho il diritto, circa, cosa tu pensi di me! tu sei diventato, una persona, che, pronta a pugnalare me, alle spalle, tu sei ambiguo!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    32 minuti fa

    [slanderer] @ Abu Antar sharia horror jihad criminal. of course, you can always declare and certify: your identity (such as I did) to evidence that you're not a Muslim .. you declare publicly, and honestly, your Judgments on me! --- do not pretend to be stupid .. You have slandered me, most times .. and then if you're innocent, you have to Demonstrate, in public opinion, of me! Because, years are That we are together, and then your Judgment is needed for me! .. our relationship, can not remain, in ambiguity, as, all Muslims, That, are ambiguous, and, then kill, 300: Christian martyrs, every day. also, your Syrian flag, is stained, with blood: Christian innocent, also: in Syria (the most tolerant Muslim nation), a Muslim, wants to become: a Christian (apostasy)? the wedding is Canceled: and: Also are removed from him, his children. etc.. .. That's why the crime That Obama, NATO, masonic system, he is doing: against Israel, and against the human race? is a huge crime!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    34 minuti fa

    [slanderer] @ Abu Antar sharia horror jihad criminal. of course, you can always declare and certify: your identity (such as I did) to prove that you're not a Muslim ..
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    35 minuti fa

    [lasteraar] @ Abu Jihad Antar sharia horror crimineel. verklaart u het openbaar, en eerlijk gezegd, je oordelen op mij! --- pretendeer niet zo dom .. U heeft belasterd mij, de meeste keren .. en dan als je onschuldig bent, moet je laten zien, een publieke opinie, van mij! omdat zijn jaren dat we samen zijn, en dan is uw oordeel is nodig voor mij! .. onze relatie, kan niet, blijven in dubbelzinnigheid, zoals alle moslims, dat zijn dubbelzinnig en, dood, 300: christelijke martelaren, elke dag.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    35 minuti fa

    [verrader, een lasteraar, is uw laster is aangetoond!] ook, uw Syrische vlag, vuil is, met bloed: Christian onschuldig, ook: in Syrië (de meest tolerante moslim natie), een moslim, wil worden: een christelijke (afvalligheid)? het huwelijk wordt geannuleerd: en: worden ook verwijderd van hem, zijn kinderen. etc. .. Dat is de reden waarom de misdaad die Obama, de NAVO, vrijmetselaars systeem, hij doet: tegen Israël en tegen de mensheid? is een enorme misdaad!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    36 minuti fa

    [slanderer] @ Abu Jihad Antar Sharía hryllingur glæpamaður. þú lýsa opinberlega, og heiðarlega, dómar þínir um mig! --- ekki þykjast ekki vera heimskur .. Þú hefur slandered mig, flestir sinnum .. og svo ef þú ert saklaus, þú þarft að sýna fram á, að almenningsálitið, af mér! því, eru ár sem við erum saman, og þá dómgreind er þörf fyrir mig! .. samband okkar er ekki hægt að vera í tvíræðni, sem, allir múslimar, sem eru óljós, og þá drepa, 300: Christian píslarvottar, á hverjum degi.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    36 minuti fa

    [svikari, a slanderer hefur róg þinn verið sýnt!] einnig Syrian fána, er lituð með blóði: Christian saklaus, einnig: í Sýrlandi (mest umburðarlyndur múslima þjóð), múslimi, vill verða: a Christian (fráfalls)? brúðkaupið er hætt: og: einnig úr honum, börn hans. osfrv .. Þess vegna er glæpur sem Obama, NATO, Masonic kerfi, hann er að gera: gegn Ísrael, og gegn mannkyni? er a gríðarstór glæpur!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    37 minuti fa

    [slanderer] @ Abu Jihad Antar horror coiriúil sharia. Dearbhaím duit go poiblí, agus go macánta, nach bhfuil do breithiúnais ar dom! --- ligean orthu gur dúr .. Tá tú slandered dom, amanna is mó .. agus ansin má tá tú neamhchiontach, ní mór duit a léiriú, le tuairim an phobail, de dom! mar go bhfuil, bliain go bhfuil muid le chéile, agus ansin go bhfuil do bhreithiúnas ag teastáil le haghaidh dom! .. ár gcaidreamh nach féidir, fanacht, i athbhrí, mar, gach Muslims, go, go bhfuil débhríoch, agus, ansin a mharú, 300: martyrs Críostaí, gach lá.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    37 minuti fa

    [fhealltóir, a slanderer, tá do slander léirithe!] chomh maith, do bhrat Siria, tá dhaite, le fuil: Christian neamhchiontach, chomh maith: sa tSiria (an náisiúin is mó tolerant Muslim), a Muslim, ba mhaith leis a bheith: ina Chríostaí (apostasy)? Is é an bainise ar ceal: agus: a bhaint freisin as dó, a pháistí. etc .. Sin an fáth an choir go Obama, NATO, Masonic córas, tá sé ag déanamh: in aghaidh Iosrael, agus in aghaidh an chine daonna? Is coir ollmhór!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    38 minuti fa

    [pemfitnah] @ Abu jihad Antar syariah horor kriminal. Anda menyatakan secara terbuka, dan jujur​​, penilaian Anda pada saya! --- jangan berpura-pura bodoh .. Anda telah memfitnah saya, sering kali .. dan kemudian jika Anda tidak bersalah, Anda harus menunjukkan, opini publik, saya! karena, merupakan tahun bahwa kita bersama-sama, dan kemudian penilaian Anda diperlukan untuk saya! .. hubungan kami, tidak bisa tetap, dalam ambiguitas, seperti, semua umat Islam, yang, yang ambigu, dan, kemudian membunuh, 300: martir Kristen, setiap hari.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    38 minuti fa

    [pengkhianat, pemfitnah, fitnah Anda telah ditunjukkan!] juga, bendera Suriah Anda, diwarnai dengan darah: Christian bersalah, juga: di Suriah (bangsa Muslim yang paling toleran), seorang Muslim, ingin menjadi: seorang Kristen (kemurtadan)? pernikahan dibatalkan: dan: juga dihapus dari dia, anak-anaknya. dll .. Itulah sebabnya kejahatan yang Obama, NATO, masonik sistem, dia melakukan: melawan Israel, dan terhadap umat manusia? adalah kejahatan besar!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    38 minuti fa

    [herjaajan] @ Abu Jihad Antar sharia kauhu rikollinen. te julistaa julkisesti, ja rehellisesti, sinun tuomiosi minua! --- ei teeskentele tyhmä .. Olette herjasivat minua, useimmat kertaa .. ja sitten jos olet syytön, sinun on osoitettava, yleinen mielipide, minusta! koska olemme vuosia, että olemme yhdessä, ja sitten tuomio tarvitaan minua! .. meidän suhde, ei voi jäädä, epäselvyyttä, sillä kaikki muslimit, jotka ovat epäselviä, ja sitten tappaa, 300: Christian marttyyreja, joka päivä. [petturi, herjaajan, sinun panettelu on osoitettu!] myös, sinun Syyrian lippu, värjätään, veren: Christian viaton, myös: Syyriassa (eniten suvaitsevainen muslimien kansakunta), muslimi, haluaa tulla: Christian (luopumus)?häät on peruutettu: ja: poistetaan myös häneltä, hänen lapsensa. jne. .. Siksi rikos että Obama, Nato, vapaamuurareiden järjestelmää, hän tekee: Israelia vastaan​​, ja vastaan ihmisrotu? on valtava rikos!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    39 minuti fa

    [רכיל] @ אבו ג'יהאד ענתר השריעה אימה פלילית. אתה מצהיר בפומבי, ובכנות, פסקי הדין שלך עליי! --- איננו מתיימרים להיות טיפש .. אתה משמיץ אותי, ברוב פעמים .. ואז אם אתה חף מפשע, יש לך להפגין, דעת קהל, שלי! משום, הם שנים שאנחנו ביחד, ולאחר מכן פסק הדין שלך יש צורך בשבילי! .. מערכת היחסים שלנו, לא יכולה להישאר, בעמימות, כ, כל המוסלמים, ש, הם עמומים, ואז להרוג, 300: קדושים נוצרים, כל יום.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    39 minuti fa

    [בוגד, מלשין, דיבתך הודגמה!] גם, הדגל הסורי, מוכתם, עם דם: נוצרי תם, גם: בסוריה (האומה המוסלמית הסובלנית ביותר), מוסלמית, רוצה להיות: כריסטיאן (כפירה)?החתונה מבוטלת: ו: הם הוסרו ממנו, ילדיו. וכו '.. בגלל זה הפשע שאובמה, נאט"ו, המערכת של בונים חופשיים, שהוא עושה: נגד ישראל, ונגד המין האנושי? הוא פשע עצום!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    40 minuti fa

    [bagtaler] @ Abu jihad Antar sharia rædsel kriminel. du erklære offentligt, og ærligt, dine domme om mig! --- ikke foregive at være dum .. Du har bagtalt mig, de fleste gange .. og derefter, hvis du er uskyldig, er du nødt til at demonstrere, en offentlig mening, af mig! fordi er år, at vi er sammen, og så vil din dømmekraft er nødvendig for mig! .. vores forhold, kan ikke forblive i tvetydighed, som, alle muslimer, der er tvetydige, og derefter dræbe, 300: kristne martyrer, hver dag. [forræder, en bagvasker, dit bagvaskelse blevet demonstreret!] også, din syriske flag, er plettet med blod: Christian uskyldig, også: i Syrien (den mest tolerante muslimske nation), en muslim, ønsker at blive: en kristen (frafald)? brylluppet er aflyst: og: også fjernes fra ham, hans børn. etc. .. Det er derfor, den forbrydelse at Obama, NATO, frimurer-system, han gør: mod Israel og mod den menneskelige race? er en enorm forbrydelse!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    40 minuti fa

    [중상] @ 아부 지하드 Antar sharia 공포 범죄. 당신은 공개적으로 선언하고, 정직하게, 나에 판단이! --- 바보 같은 척하지 마세요 .. 당신은 대부분의 시간을 저를 팔았고, 한 .. 당신이 결백하다면 다음, 당신이 날, 대중의 의견을 증명해야합니다! 때문에, 우리가 함께 있다는 년이며, 다음 판단은 나에게 필요합니다! .. 기독교 순교자를 매일 : 우리의 관계는 모호에 남아 수 등, 모든 이슬람교도는 다음, 300 죽, 모호하며, 그.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    40 minuti fa

    [배반자, 중상, 당신 비방가 증명되었습니다!] 또한, 시리아 플래그가, 피, 스테인드되어 기독교도, 무고한 : 시리아 (가장 관대 이슬람 국가), 이슬람교에되고 싶다 : 기독교 ( 배교)? 결혼식이 취소됩니다 및 상품도 그 자신의 아이들에서 제거됩니다. 등 ... 오바마, NATO, 프리메이슨 시스템은, 자기가 한 일에 왜 그런 범죄는 바로 이스라엘에 대한, 그리고 인류에 대해? 거대한 범죄입니다!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    41 minuti fa

    [造謠者]:@阿布·吉哈德的安塔爾伊斯蘭教恐怖犯罪。你公開聲明,說實話,你對我的判斷!---不會假裝自己是愚蠢的......你污衊我,大多數時 候..然後如果你是無辜的,你必須證明,輿論,我的! ,因為幾年我們在一起,然後你的判斷對我來說是必要的!我們的關係,不能停留,歧義,所有的穆斯林,這是模糊的,,然後殺死,300:基督教殉難者,每一 天。 叛徒,誹謗者,誹謗已被證明!],敘利亞國旗,染色,用鮮血:基督教無辜的,也是最寬容的穆斯林國家(敘利亞),一個穆斯林,要成為一個基督徒(叛教)? 被取消的婚禮:和:從他身上,他的孩子也將被刪除。等...這是為什麼奧巴馬,北約,共濟會制度的犯罪事實,他在做什麼:對以色列,對人類嗎?是一個巨大 的犯罪!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    42 minuti fa

    [iftiracı] @ Ebu Cihad Antar şeriat korku suç. Eğer kamuya ilan ve dürüst, bana senin yargılarını! --- aptal gibi davranmak istemiyorum .. Sen, çoğu kez beni iftira var .. Masum olduğunu ve eğer o, beni, bir kamuoyu göstermek zorunda! Çünkü, biz birlikte olduğumuz yıl, daha sonra da yargı benim için gerekli olduğunu! .. Hıristiyan şehit, her gün: bizim ilişki, belirsizlik içinde kalamaz gibi, tüm Müslümanları, daha sonra, 300 öldürür, muğlak olduğunu ve. [hain, iftiracı, sizin iftira kanıtlanmıştır!] Ayrıca, sizin Suriye bayrak, kan, lekeli: Hıristiyan da, masum: Suriye (en hoşgörülü Müslüman ulus), bir Müslüman, içinde olmak istiyor: Hıristiyan (irtidat)?Düğün iptal edilir: ve: aynı zamanda onu, onun çocukları kaldırılır. vs .. Obama, NATO, masonik sistem, o yapıyor bu yüzden suç budur: İsrail'e karşı ve insan ırkına karşı? büyük bir suçtur!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    42 minuti fa

    [Verleumder] @ Abu Jihad Antar Scharia horror kriminell. Sie erklären öffentlich, und ehrlich gesagt, Ihre Urteile über mich! --- behaupte nicht, dumm zu sein .. Sie haben mich verleumdet, die meiste Zeit .. und dann, wenn du unschuldig bist, hast du zu demonstrieren, eine öffentliche Meinung, von mir! da sind Jahre, in denen wir zusammen sind, und dann dein Urteil ist für mich notwendig! .. unsere Beziehung, kann nicht bleiben, Ambiguität, wie alle Muslime, also mehrdeutig sind, und dann zu töten, 300: christliche Märtyrer, jeden Tag.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    42 minuti fa

    [Verräter, ein Verleumder, hat Ihre Verleumdungen nachgewiesen!] auch Ihren syrischen Flagge, eingefärbt, mit Blut: Christian unschuldig, auch: in Syrien (die meisten toleranten muslimischen Nation), ein Muslim, will sich: a Christian (Apostasie)? die Hochzeit abgesagt: und: auch von ihm, seinen Kindern entfernt. etc. .. Deshalb ist das Verbrechen, dass Obama, NATO, Freimaurer-System, tut er: gegen Israel und gegen die menschliche Rasse? ist ein riesiges Verbrechen!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    43 minuti fa

    [calumniador] @ Abu Jihad Antar sharia terror criminal. se declara públicamente, y honestamente, tus juicios sobre mí! --- No pretendo ser estúpido .. Usted me ha calumniado, la mayoría de veces .. y luego, si eres inocente, tiene que demostrar, a la opinión pública, de mí! porque son años que estamos juntos, y entonces su juicio es necesario para mí! .. nuestra relación, no puede permanecer en la ambigüedad, ya que, todos los musulmanes, que son ambiguos y, a continuación, matar, 300: los mártires cristianos, todos los días.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    43 minuti fa

    [traidor, un calumniador, la calumnia se ha demostrado!] también, su bandera siria, está manchada con sangre cristiana inocente, también: en Siria (la nación musulmana más tolerante), un musulmán, quiere llegar a ser: un cristiano (apostasía)? la boda se cancela: y: también se eliminan de él, sus hijos. etc .. Es por eso que el delito que Obama, la OTAN, el sistema masónico, que está haciendo: contra Israel y contra la raza humana? es un crimen enorme!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    44 minuti fa

    [traditore, di un calunniatore, la tua calunnia è stata dimostrata!] aussi, votre drapeau syrien, est coloré, avec du sang: Christian innocent, aussi: en Syrie (la nation la plus tolérante musulmane), un musulman, veut devenir: un Christian (apostasie)? le mariage est annulé: et: sont également supprimés de lui, ses enfants. etc .. C'est pourquoi le crime que Barack Obama, l'OTAN, le système maçonnique, qu'il fait: contre Israël, et contre la race humaine? est un crime énorme!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    46 minuti fa

    [slanderer] @ Abu Antar sharia horror jihad criminal. you declare publicly, and honestly, your Judgments on me! --- do not pretend to be stupid .. You have slandered me, most times .. and then if you're innocent, you have to Demonstrate, in public opinion, of me! Because, years are That we are together, and then your Judgment is needed for me! .. our relationship, can not remain, in ambiguity, as, all Muslims, That, are ambiguous, and, then kill, 300: Christian martyrs, every day. [traitor, a slanderer, your slander has been demonstrated!] also, your Syrian flag, is stained, with blood: Christian innocent, also: in Syria (the most tolerant Muslim nation), a Muslim, wants to become: a Christian (apostasy)? the wedding is Canceled: and: Also are removed from him, his children. etc.. .. That's why the crime That Obama, NATO, masonic system, he is doing: against Israel, and against the human race? is a huge crime!
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    47 minuti fa

    [traditore, di un calunniatore, la tua calunnia è stata dimostrata!] also, your Syrian flag, is stained, with blood: Christian innocent, also: in Syria (the most tolerant Muslim nation), a Muslim, wants to become: a Christian (apostasy)? the wedding is canceled: and: are also removed from him, his children. etc. .. That's why the crime that Obama, NATO, masonic system, he is doing: against Israel, and against the human race? is a huge crime! anche, la tua bandiera siriana, è macchiata di sangue: cristiano: innocente, se: in Siria(la più tollerante nazione musulmana), un musulmano, vuole diventare un cristiano(apostasia)? gli viene annullato il matrimonio e vengono, anche sottratti a lui i figli. ecc.. ecco perché il crimine che Obama, NATO, masonic system, lui sta facendo: contro: Israele, e contro il genere umano? è un crimine immenso!
    AUDIOHOSTEM187
    AUDIOHOSTEM187 ha pubblicato un commento
    50 minuti fa

    [FAQ]
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    52 minuti fa

    [iftiracı] @ Ebu Cihad Antar şeriat korku suç. Eğer kamuya ilan ve dürüst, bana senin yargılarını! --- aptal gibi davranmak istemiyorum .. Sen, çoğu kez beni iftira var .. Masum olduğunu ve eğer o, beni, bir kamuoyu göstermek zorunda! Çünkü, biz birlikte olduğumuz yıl, daha sonra da yargı benim için gerekli olduğunu! .. Hıristiyan şehit, her gün: bizim ilişki, belirsizlik içinde kalamaz gibi, tüm Müslümanları, daha sonra, 300 öldürür, muğlak olduğunu ve.
    Abu Antar
    Abu Antar ha pubblicato un commento
    53 minuti fa

    I don't plan on killing Christians because I am a Christian Lorenzo. Snap. Out. Of. Your. Fantasy. Also, grow a sense of humor. You need one. The only person here doing slandering is you.
    666SeigniorageofBank
    666SeigniorageofBank ha pubblicato un commento
    53 minuti fa

    [القاذف] @ أبو جهاد الرعب الشريعة عنتر الجنائية. قمت بتعريف علنا، وبصدق، والأحكام الخاصة بك على لي! --- لا أدعي أن تكون غبيا .. لقد كنت لي قذف، في معظم الأحيان .. ثم إذا كنت بريئا، لديك لإثبات، والرأي العام، من لي! لأنه، هي السنوات التي كنا سوية، ومن ثم هناك حاجة حكمك بالنسبة لي! .. علاقتنا، لا يمكن أن يبقى، في الغموض، و، جميع المسلمين، أنه، غامضة، و، ثم قتل، و 300: شهداء المسيحية، في كل يوم.

[bagtaler] @ Abu jihad Antar sharia rædsel kriminel. du erklære offentligt, og ærligt, dine domme om mig! --- ikke foregive at være dum .. Du har bagtalt mig, de fleste gange .. og derefter, hvis du er uskyldig, er du nødt til at demonstrere, en offentlig mening, af mig! fordi er år, at vi er sammen, og så vil din dømmekraft er nødvendig for mig! .. vores forhold, kan ikke forblive i tvetydighed, som, alle muslimer, der er tvetydige, og derefter dræbe, 300: kristne martyrer, hver dag.

[forræder, en bagvasker, dit bagvaskelse blevet demonstreret!] også, din syriske flag, er plettet med blod: Christian uskyldig, også: i Syrien (den mest tolerante muslimske nation), en muslim, ønsker at blive: en kristen (frafald)? brylluppet er aflyst: og: også fjernes fra ham, hans børn. etc. .. Det er derfor, den forbrydelse at Obama, NATO, frimurer-system, han gør: mod Israel og mod den menneskelige race? er en enorm forbrydelse![רכיל] @ אבו ג'יהאד ענתר השריעה אימה פלילית. אתה מצהיר בפומבי, ובכנות, פסקי הדין שלך עליי! --- איננו מתיימרים להיות טיפש .. אתה משמיץ אותי, ברוב פעמים .. ואז אם אתה חף מפשע, יש לך להפגין, דעת קהל, שלי! משום, הם שנים שאנחנו ביחד, ולאחר מכן פסק הדין שלך יש צורך בשבילי! .. מערכת היחסים שלנו, לא יכולה להישאר, בעמימות, כ, כל המוסלמים, ש, הם עמומים, ואז להרוג, 300: קדושים נוצרים, כל יום.

[בוגד, מלשין, דיבתך הודגמה!] גם, הדגל הסורי, מוכתם, עם דם: נוצרי תם, גם: בסוריה (האומה המוסלמית הסובלנית ביותר), מוסלמית, רוצה להיות: כריסטיאן (כפירה)?החתונה מבוטלת: ו: הם הוסרו ממנו, ילדיו. וכו '.. בגלל זה הפשע שאובמה, נאט"ו, המערכת של בונים חופשיים, שהוא עושה: נגד ישראל, ונגד המין האנושי? הוא פשע עצום![herjaajan] @ Abu Jihad Antar sharia kauhu rikollinen. te julistaa julkisesti, ja rehellisesti, sinun tuomiosi minua! --- ei teeskentele tyhmä .. Olette herjasivat minua, useimmat kertaa .. ja sitten jos olet syytön, sinun on osoitettava, yleinen mielipide, minusta! koska olemme vuosia, että olemme yhdessä, ja sitten tuomio tarvitaan minua! .. meidän suhde, ei voi jäädä, epäselvyyttä, sillä kaikki muslimit, jotka ovat epäselviä, ja sitten tappaa, 300: Christian marttyyreja, joka päivä.

[petturi, herjaajan, sinun panettelu on osoitettu!] myös, sinun Syyrian lippu, värjätään, veren: Christian viaton, myös: Syyriassa (eniten suvaitsevainen muslimien kansakunta), muslimi, haluaa tulla: Christian (luopumus)?häät on peruutettu: ja: poistetaan myös häneltä, hänen lapsensa. jne. .. Siksi rikos että Obama, Nato, vapaamuurareiden järjestelmää, hän tekee: Israelia vastaan​​, ja vastaan ihmisrotu? on valtava rikos!      [pemfitnah] @ Abu jihad Antar syariah horor kriminal. Anda menyatakan secara terbuka, dan jujur​​, penilaian Anda pada saya! --- jangan berpura-pura bodoh .. Anda telah memfitnah saya, sering kali .. dan kemudian jika Anda tidak bersalah, Anda harus menunjukkan, opini publik, saya! karena, merupakan tahun bahwa kita bersama-sama, dan kemudian penilaian Anda diperlukan untuk saya! .. hubungan kami, tidak bisa tetap, dalam ambiguitas, seperti, semua umat Islam, yang, yang ambigu, dan, kemudian membunuh, 300: martir Kristen, setiap hari.

[pengkhianat, pemfitnah, fitnah Anda telah ditunjukkan!] juga, bendera Suriah Anda, diwarnai dengan darah: Christian bersalah, juga: di Suriah (bangsa Muslim yang paling toleran), seorang Muslim, ingin menjadi: seorang Kristen (kemurtadan)? pernikahan dibatalkan: dan: juga dihapus dari dia, anak-anaknya. dll .. Itulah sebabnya kejahatan yang Obama, NATO, masonik sistem, dia melakukan: melawan Israel, dan terhadap umat manusia? adalah kejahatan besar![slanderer] @ Abu Jihad Antar horror coiriúil sharia. Dearbhaím duit go poiblí, agus go macánta, nach bhfuil do breithiúnais ar dom! --- ligean orthu gur dúr .. Tá tú slandered dom, amanna is mó .. agus ansin má tá tú neamhchiontach, ní mór duit a léiriú, le tuairim an phobail, de dom! mar go bhfuil, bliain go bhfuil muid le chéile, agus ansin go bhfuil do bhreithiúnas ag teastáil le haghaidh dom! .. ár gcaidreamh nach féidir, fanacht, i athbhrí, mar, gach Muslims, go, go bhfuil débhríoch, agus, ansin a mharú, 300: martyrs Críostaí, gach lá.

[fhealltóir, a slanderer, tá do slander léirithe!] chomh maith, do bhrat Siria, tá dhaite, le fuil: Christian neamhchiontach, chomh maith: sa tSiria (an náisiúin is mó tolerant Muslim), a Muslim, ba mhaith leis a bheith: ina Chríostaí (apostasy)? Is é an bainise ar ceal: agus: a bhaint freisin as dó, a pháistí. etc .. Sin an fáth an choir go Obama, NATO, Masonic córas, tá sé ag déanamh: in aghaidh Iosrael, agus in aghaidh an chine daonna? Is coir ollmhór! [slanderer] @ Abu Jihad Antar Sharía hryllingur glæpamaður. þú lýsa opinberlega, og heiðarlega, dómar þínir um mig! --- ekki þykjast ekki vera heimskur .. Þú hefur slandered mig, flestir sinnum .. og svo ef þú ert saklaus, þú þarft að sýna fram á, að almenningsálitið, af mér! því, eru ár sem við erum saman, og þá dómgreind er þörf fyrir mig! .. samband okkar er ekki hægt að vera í tvíræðni, sem, allir múslimar, sem eru óljós, og þá drepa, 300: Christian píslarvottar, á hverjum degi.

[svikari, a slanderer hefur róg þinn verið sýnt!] einnig Syrian fána, er lituð með blóði: Christian saklaus, einnig: í Sýrlandi (mest umburðarlyndur múslima þjóð), múslimi, vill verða: a Christian (fráfalls)? brúðkaupið er hætt: og: einnig úr honum, börn hans. osfrv .. Þess vegna er glæpur sem Obama, NATO, Masonic kerfi, hann er að gera: gegn Ísrael, og gegn mannkyni? er a gríðarstór glæpur![lasteraar] @ Abu Jihad Antar sharia horror crimineel. verklaart u het openbaar, en eerlijk gezegd, je oordelen op mij! --- pretendeer niet zo dom .. U heeft belasterd mij, de meeste keren .. en dan als je onschuldig bent, moet je laten zien, een publieke opinie, van mij! omdat zijn jaren dat we samen zijn, en dan is uw oordeel is nodig voor mij! .. onze relatie, kan niet, blijven in dubbelzinnigheid, zoals alle moslims, dat zijn dubbelzinnig en, dood, 300: christelijke martelaren, elke dag.

[verrader, een lasteraar, is uw laster is aangetoond!] ook, uw Syrische vlag, vuil is, met bloed: Christian onschuldig, ook: in Syrië (de meest tolerante moslim natie), een moslim, wil worden: een christelijke (afvalligheid)? het huwelijk wordt geannuleerd: en: worden ook verwijderd van hem, zijn kinderen. etc. .. Dat is de reden waarom de misdaad die Obama, de NAVO, vrijmetselaars systeem, hij doet: tegen Israël en tegen de mensheid? is een enorme misdaad!